ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުން

އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ނިންމުމެއް: ދިވެހި ކޯޗުން

  • އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މެޗުތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން
  • މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރި ކަންތަކަށް އެކަނިވެސް މާޒިޔާއަށް ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ
  • މުބާރާތުން ލިބިގެންދާނެ ގެއްލުމަށް އޭއެފްސީން ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 13:56 | 2,171

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޗެންނާއި ސިޓީ އާއި މާޒިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އޭއެފްސީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ވާދަކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމަކީ ބަލައިގަންނަން އުންދަގޫ އަދި ގަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާޗު މަހު މެދުކަނޑާލި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ސެންޓްރަލައިޒް ކޮށްގެން އޮކްޓޯބަރު މަހު އަލުން ފެށުމަށް މީގެ ކުރިން ނިންމި ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން އޭއެފްސީން ވަނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ. އޭއެފްސީން މުބާރާތް ކެންސަލް ކުރުމަށް ނިންމީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރައްހަދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއި، ބައެއް ގްރޫޕްތަކުގެ މެޗުތައް ހޯސްޓް ކުރާނެ ގައުމެއްވެސް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަ ދައްކަމުން މި މުބާރާތަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުންތައް ފަށައިގެން ދެ ހަފުތާވިތަނާ އަދި އޭއެފްސީ ކަޕަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުލަބުން ކުރުމަށްފަހު، މުބާރާތް ކެންސަލް ވުމަކީ މާލީ ގޮތުންވެސް ކުލަބަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް އެކަމުގެ ގެއްލުން ކުރިމަތިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކާއި އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނިކޮށް، ހަމައެކަނި އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުން އެއީ ވިސްނާ ވިސްނާވެސް ގަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

އަދި ބުނީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކުގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ކުލަބުތަކުންވެސް މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވީ، މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަޑައެޅުމުން ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް އާކޮށް، ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ އެއްބަސްވުންތައް ހެދިގެން ދިޔައިރު، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރި ކަންތަކަށް އެކަނިވެސް މާޒިޔާއަށް ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތަށް ކުލަބުތައް ތައްޔާރުވަނީ އަބަދުވެސް ބޮޑު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު. ވަކި ތާރީޚެއްގައި މުބާރާތް އޮންނާނެކަން އިއުލާން ކުރުމާއެކު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެގްރިމެންޓްތައް އާކުރިއިރު، އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސަލައެއް މި ދިމާވަނީ ފޮރިންގ ކުޅުންތެރިންގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް. ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނާ ޚިލާފަށް ފޮރިންގ ޕްލޭޔަރުންނަށް ދޮރުބަންދުވޭ އެމީހުން އެއްބަސްވުމެއް ހަދާ ހިސާބުން. އެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެހެން އެއްވެސް ދިމާއަކަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިގެންދާ.

~ މާޒިޔާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)

ނިޒާމްބެ އިތުރަށް މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަދި އެ އިދާރާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އޭއެފްސީން މުބާރާތް ކެންސަލް ކުރަން ނިންމި ސީދާ ސަބަބު މުޅިން ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނީ އޭއެފްސީން މުބާރާތް ކެންސަލް ކުރި ނަމަވެސް، މި މުބާރާތް ކެންސަލް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކާއި، ލިބިގެންދާނެ ގެއްލުން އޭފްސީއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭއެފްސީން މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މި މުބާރާތުން ލިބިގެންދާނެ ގެއްލުމަށް އޭއެފްސީން ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެ އިދާރާއިން ކުލަބުތަކަށް ލިބިގެންދާ ގެއްލުމަށް އަޅާނުލާ ދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމަށްވެސް ޝާޒް ބުންޏެވެ.

އެފްއޭއެމުން މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރި. އެކަން އެނގޭ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓް ކުރަން ނިންމި ނިންމުންވެސް. މިހާރު މި ދިމާވި ގޮތުން ކުލަބުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއެކު ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ. މި ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ރާއްޖޭގެ ލީގު އަލުން ފެށުން. މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ލީގު އެދަނީ ކުރިއަށް. އެހެންވީމާ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެބަ އެނގެން ޖެހޭ އާންމުން ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ އާއި ޕްރޮފެޝަން ފުޓްބޯޅައާ ހުރި ތަފާތު.

~ ޓީސީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް)

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރި ނަމަވެސް، އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިއަހަރު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޭއެފްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރިއިރު، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގައި ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ އައީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. ދެން މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް އާއި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީއެވެ.

މީގެ ކުރިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ވަނީ މާޗު މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކޮށްފައެވެ. އެ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި އެ ގައުމުގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ކުޅުނު މެޗުން އެޓީމު ވަނީ 5-1 ން ބަލިވެފައެވެ. އަދި އިންޑިއާގައި މާޒިޔާ ވަނީ އެ ގައުމުގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީއާ 2-2 ން އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.