ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ

ޒުުވާނުން ބޭނުން ކޮށްގެން ވެސް އެއްހޮރަކުން ދެފަހަރަށް ކަށި ނުޖެހޭނެ!

  • މި އެއްވުމަކީ އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމެއް ނޫންކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެއެ
  • ޒުވާނުންތަކެއް ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި ބޭރަށް ނެރުން
  • ބޮޑުން މުޒާހަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ޓްވިޓަރގައިކަން ޒުވާނުންކޮޅައް އޮޅުނީ ކަމަށް ވެދާނެ

ކ. މާލެ | 13 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:03 | 9,959

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒުވާޏުން ނެރެގެން އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގެ ވެރިކަން ފެށުނީންސުރެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ނުވަތަ އެކަކު ހިންގަމުން މިއަންނަ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އިން މި އަންނަނީ ތަފާތު ނަންނަމުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަގުމަތީގައި ކުދި ހަފްލާތަކެއް ބާއްވަމުންނެވެ. ދައްކާނެ މާބޮޑު ވާހަކަތަކެއް ނެތެވެ. މިއީ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިތްޕުޅު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަ ފުޅުތަކުގައި މާބޮޑު އޮއްޓަރެއް ނެތެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއޭ! ތިރީސް ވަރަކަށް މީހުން ގޮވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުހިންގޭނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު މިވެރިންނަށް މިވަނީ އީދެއް އައިސްފައެވެ. ސިއްހީ ގޮތުން ގައުމު ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި ސަރުކާރު ބަލިކަށި ކުރުމަށް އެތަކެއް ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް ހުށައެޅުމަކީ މާރަގަނޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް މަލާމާތް ކުރުމަށްފަހު މި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރޭނެހާ ގޮތަށް މިވެރިން މިދަނީ އަމަލު ކުރަމުންނެވެ. އިހުނަށްވުރެ ގިނައިން މަގުތަކަށް މީހުން އެއްކުރަމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

މިގޮތުން މިދިއަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިވަނީ މަގުތަކަށް ޒުވާނުންކޮޅެއް ނެރިފައެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅުން ބުނަމުން ދިޔައީ އެއީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެއްވުމެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. ތެދުފުޅެކެވެ. ބޮޑުން މުޒާހަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ޓްވިޓަރގައިކަން ޒުވާނުންކޮޅަށް އޮޅުނީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ޒުވާނުން ވީމަ ވެސް އޮޅިދާނެއެވެ. އެވެރިން ނުކުތީ މަގުމައްޗަށެވެ. އެ ޒުވާނުންނަށް މަގުމައްޗަށް މުޒާހަރާއަށް ނުކުމެވުނީ ކޮން މަގުސަދެއްގައިކަން ވެސް އޮޅިފައިވާކަން މަންޒަރުތަކުން ހާމަވެއެވެ. އެއީ އިދިކޮޅުން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ބޭފުޅުން ދިޔައީ އެ ޒުވާނު ނިކުމެ އެ އުޅޭ ބޭނުން ޓުވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ކިޔައި ދެމުންނެވެ. އެކި ބޭފުޅުން އެކި ގޮތަށެވެ. އެވަގުތު މިޒުވާނުންނަށް މި ޓުވީޓްތައް ފެނުނުނަމަ މުޒާހަރާގައި ތިބޭނެހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން ކުރި ޓުވީޓް ތަކުން ހީވަނީ ޒުވާނުން ނިކުމެ އެއުޅެނީ ވާނުވާ ނޭގިގެންހެންނެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓް

ތެދުފުޅެއް! މިނިވަންކަމާއި އިދިކޮޅަށް ބަޔަކު ނިކުމެއްޖެނަމަ ޝަރީފް ހުންނަވަންވާނެއެވެ. ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާފައި ނަމަވެސް ބޭނުންފުޅުވާ ކަން ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. އެއީ މާޒީން ވެސް ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރެކެވެ.

ދެން ހުންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. ވަހީދު ހަސަން މަނިކެވެ. އެބޭފުޅާ އެވަގުތު ހުންނެވީ ޒުވާނުން ގެތެރެއިން ހައްޔަރަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު ނޭނގިގެން ޓްވީޓެއް ނުކުރެއްވިފައިހެން ހީވެއެވެ.

ރައީސް ވަހީދެވެ! އެ ޒުވާނުން މިފަދަ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅެއްގައި މަގުތަކަށް ނެރި ޒުވާނުންނާއި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް ހުށައެޅި މީހުން ގޯހެއް ނުވިތާއެވެ. ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ވެސް ނުބެއްލެވި ޒުވާނުންނަށް ވަކި ހެޔޮގޮތެއް އެދޭނެ ބާއެވެ. ވެރިކަމުގެ ހުވަފެން ބައްލަވާނަމަ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯއްދަވާށެވެ. ޒުވާނުންތަކެއް ނެރި އެކުދިން ވާ ވައްދައި އެކުދިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވާ ކަންކަން ކުރެއްވުމަކީ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގައިން ފެންނަން ޖެހޭނެ ސިފައެއްތޯއެވެ.

އެ ކުދިން ހައްޔަރު ކުރުވީ ތިބޭފުޅުންނެވެ. އެއްވުންތައް މަނާކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ، އެ އެޒުވާނުން ވާ ވެއްދީ ތިބޭފުޅުންނެވެ. ޒުވާނުންނަކީ ތިބޭފުޅުން ދައްކާހާ މަޅިއެއްގައި ޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށް ހީނުކުރައްވާށެވެ. އެއްހޮރަކަށް ދެފަހަރަށް ކަށި ނުޖެހޭނެއެވެ. މިފަހަރުވެސް އަމިއްލަ އެދުމަށް ތި ހަނާ އަރުވާލީ ގައުމުގެ ޒުވާނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.