ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އާދަމް ޒިދާން (ނާނަ)

ގޮންޖެހުން ތަކާއި އެކުވެސް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނާނަ ކެތް މަދުވެފައި!

  • މި ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް އާއިލާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެއް ލިބޭ
  • ދަންމާނަކީ ނާނަ ލަވައިގެ ދުނިޔެއަށް ވަދެވުމުގެ އަސްލު

ކ. މާލެ | 13 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:25 | 9,445

ފަންނުގެ ދަރިން ޝޯވގައި ނާނަ ލަވަ ހުށަހަޅައި ދެނިކޮށް - ސޯޝަލް މީޑިއާ

މއ. ހިތްތަލަ ވިލާ އަކީ ގިނަ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް ނެރެދީފައިވާ ގެއެކެވެ. ލަވަކިޔުމުގެ ދާއިރާ، ފިލްމީ ދާއިރާ އަދި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާން އެތަށް ހުނަރުވެރިންނެއް މިގެއިން ވަނީ ނެރެދީފައެވެ. މިގެއިން އުފެދިގެން އައި އެންމެ ހަގު އަޑަކީ އާދަމް ޒިދާންއެވެ. އާންމު ނަމުންނަމަ ނާނަ އެވެ.

އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެ ންވެސް ނާނަ އަކީ ލަވަ ކިޔުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލަވަކިޔަމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ނާނަ ބުނީ ލަވަކިޔަން ފެށުނީ ކުޑައިރު ބޭބެމެން ބޮޑުބެރު ޖަހާ ލަވަކިޔާ ހަދާތަން ފެންނާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭބެ މެންނާއެކު ލަވަކިޔުމާއި ބޮޑުބެރުގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނު ކަމަށް ނާނަ ބުންޏެވެ.

ނާނަ އޭނާގެ ބޭބެ ޒަކިއްޓެ އާއި އެކު ލަވަ ކިޔަނިކޮށް

ނާނަ ބުނީ ދަންމާނަކީ ލަވައިގެ ދުނިޔެއަށް އޭނަ ވަދެވުމުގެ އަސްލު ކަމަށާއި، ދަންމާނުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކަކީ މި ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

ލަވަކިޔުމުގެ ދާއިރާ އިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބެމުން އަންނަނީ އާއިލާގެ ފަރާތުން ކަމަށް ބުނަމުން ނާނަ ބުނީ އާއިލާ އަކީ އޭނާ ބޭނުންވި ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް އޭނާ އަށް އެ ދޭން ޖެހޭ އެހީ އެއް ވަމުން އަންނަ ބައެއް ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ބޭބެ އަމާން، ކޮކީ، އަދި ޒަކިއްޓެގެ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ ކަމަށް ނާނަ ބުންޏެވެ.

ލަވަ ކިޔުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ އުފާވި ދުވަހަކަށް އައީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އާއި އެކު ޝޯވ އެއް ކުޅެލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ކަމަށާއި، މިދާއިރާ އިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ޝަލަބީގެ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ ކަމަށް ނާނަ ބުންޏެވެ.

މިދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ބޭބެ މެން ދިން އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރަން. ހާއްސަކޮށް ޒަކިއްޓެގެ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު، ލަވަކިޔަމުންދާއިރު ތަންކޮޅެއް ނުބައިކޮށް ކިޔުނަސް ޒަކިއްޓެ އަލުން އެލަވަ ކިޔުއްވާނެ. ބޭބެ މެންގެ އިތުރުން ޝަލަބީގެ އެހީވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ.

~ އާދަމް ޒިދާން (ނާނަ)

ލަވަކިޔުމުގެ އިތުރުން ނާނަ މިހާރު ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުތުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ނާނަ ބުނީ ފިލްމު ކުޅުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފީ އަބަ ދުވެސް ޓީވީއަށް އަރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށާއި، އޭނާ ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ފިލްމު ކުޅުން އެއީ އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޒުވާނުންނަށް ނާނަގެ ނަސޭހަތަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލްވެވޭނީ އޭރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.