އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ސަރުކާރު ނިކަމެތި ކުރުމަށް ޕްލޭނެއް

ސަރުކާރު ބަލިކަށި ކުރުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ މީހުން "ނިއުޓްރަލައިޒް" ކުރުމަށް ބޮޑު ޕްލޭންއެއް؟!

  • ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ދައުރު އަދާ ކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓެެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
  • ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުން "ނިއުޓްރަލައިޒް" ކުރުމަށް އެކި މީހުންނާ ޓާސްކް ވަނީ ހަވާލު ކޮށްފައި
  • ޓާސްކް އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރިސޯސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އޮތީ ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 12 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 18:45 | 26,554

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު- ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ދުއްތުރާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު މީހުން ގެންދަނީ އެކި ދުއްތުރާތައް ކުރަމުން - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު ހީނަރު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވާ މުހިންމު ފަރާތްތައް "ނިއުޓްރަލައިޒް" ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެއަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފިކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވަރަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި އެނގިއްޖެއެވެ.

މިއީ ސަރުކާރު ބަލިކަށި ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް މިކަން ރާވާ ހިންގާ މީހުން ގަބޫލު ކުރާކަމަށް ވެސް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްލޭން ރޭވި މީހުން ވަނީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި "ނިއުޓްރަލައިޒް" ކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާ، ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ކުރާނެ ކަންކަން ރާވާ، ކޯޑިނޭޓް ކުރުމަށް އިދިކޮޅުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ އިސް މީހުންނާ އެކި މީސްމީހުން ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. "ނިއުޓްރަލައިޒް" ކުރުމަށް މުހިންމުވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފަރާތްތައް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ޓާސްކް ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މަޖިލީސް މެމްބަރުންނާއި، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ އިސް ސަފުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ. ޓާސްކް ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައްވެސް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނިއުޓްރަލައިޒް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެމީހުންގެ އަގު ވައްޓާލުމާއި، އެމީހުންނާ މެދު ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުން އިތުރު ކުރުމާއި، ގާތުގައި އުޅޭ މުހިންމު މީހުން ފްރޭމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނޭކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ސަރުކާރާ ގުޅޭ މުހިންމު މީހުން "ނިއުޓްރަލައިޒް" ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯޑިނޭޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އާއި ޓާސްކް އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް މިކަމުގެ އަޑީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ދީފައެވެ. އެ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ކޮންކޮން އެއްޗެއްތޯ އެހުމުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖާސޫސީ މައުލޫމާތާއި ޓާސްކް ހިންގަން ބޭނުންވާ "އެހީތެރިން" ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ނިކަމެތި ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ނިއުޓްރަލައިޒޭޝަން ޕްލޭންގައި ޓާގެޓްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތައް "ނިއުޓްރަލައިޒް" ކުރުމަށް އެމީހުންނާ އެންމެ ގާތުގައި އުޅޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު އޮމާން ކަމާއެކު ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށް އެކި ބާވަތުގެ ކަންކަން ރާވާ ހިންގަމުން ގޮސް އެކަންކަމުގައި މިހާތަނަށް އެދެވޭ ކާމިޔާބު ލިބޭތަން ނުފެނުމާއެކު ވަކި ވަކި މީހުންނަށް ޓާގެޓްކޮށްގެންވެސް ސަރުކާރު ބަލިކަށި ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަމަށް މި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ފެނިފައިވާ ފަރާތުން ރާއްޖެއެމްވީ އާ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.