ބޮލީވުޑް
"ފަލަވެލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެން އަހަރެން މާބަނޑު މީހަކަށް ހަދާ"
 
މީގެ ކުރިންވެސް ބިޕާޝާ މާބަނޑު ކަމުގެ އަޑު ވަނީ ފެތުރިފައި
 
މިދެތަރިން ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން
ކ. މާލެ |
ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ
ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ބަލަތާ އަދި މޮޑެލް ބިޕާޝާ ބާސޫ ބަލިވެެއިން ކަމަށް ފެތުރެމުންދާ އަޑު ތަކަކީ ވަރަށް ބޮލަށް އުނދަގޫ ކުރަނިވި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

އެކްޓަރ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އާ ކައިވެނިކޮށް އެ ކައިވެންޏަށް ހަތަރު އަހަރު ވެފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ބިޕާޝާގެ މާބަނޑު ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޕިންކް ވިލާއަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ބިޕާޝާ ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އޭނާ ކުޑަކޮށް ފަލަވެލާ އިރަށް އެންމެން އޭނާ މާބަނޑު ކަމަށް ހަދައިގެން ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮލަށް އުންދަގޫވާ އަޑުތަކެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެފަދަ ވާހަކަތަކުން އެންމެ ބޮޑު ނުތަނަވަސް ކަމެއް އަންނަނީ އޭނާ އަށް ކަމަށް ބިޕާޝާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދަރިއަކު ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބިޕާޝާ ބުނެފައިވަނީ ދަރިއަކު ދެއްވަން ވަގުތު ޖެހުމުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ ދަރިއަކު ނުލިބުނަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި ކުދިން އެޑޮޕްޓް ކުރުމަށް ވެސް އޭނާ އާއި ކަރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގައި އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތި ހުރިހާ ޚިދުމަތް ތަކުން މަހުރޫމުވެފައި ތިބި އެތައް ކުދިންނެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކުދިންނަށް އަޅާލުން ދެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ކަންތައް ވަމުންދާ ގޮތް ބަލަން ތިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބިޕާޝާ އާއި ކަރަން އެކުގައި ދާދިފަހުން ވަނީ ވެބްސީރީޒް "ޑޭންޖަރަސް" އިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މަސައްކަތް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ވެސް ބިޕާޝާ އާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެެވެ. ބިޕާޝާ އަކީ ކުޅަދާނަ ތަރިއެއް ކަމަށާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެކުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަރަން ބުނެފައިވަނީ ދެމީހުން ވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތް ތަކުގައި ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމުން އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ވަގުތު ބިޕާޝާ އާ އެކު ހޭދަ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
25%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved