raajjemv logo
"ތްރިފްޓިން" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
"ތްރިފްޓިން" އަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް!
 
ތްރިފްޓިން ޕޭޖުތައް އެންމެ ގިނައީ އިންސްޓަގްރާމްގައި
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕޭޖުތައް ވަނީ ސޯޝލް މީޑިއާގައި ތްރިފްޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާފަ
 
"ތްރިފްޓް" އެއްޗެހި ވިއްކުން މަޝްހޫރު ވަނީ
އައިޝަތު ޝާން
2,581
ކ. މާލެ |
31 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 09:30
"ތްރިފްޓިން" ފިހާރައެއްގައި ހެދުންތަކެއް ވިއްކަން ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި
ގޫގުލް

"ތްރިފްޓިން" އަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިކަން ވައިގަ ހިފައިފިއެވެ. ވަކިން ޙާއްސަކޮށް އިންސްޓަގްރާމްގައެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ ދުވަސްކޮޅެއް ކަމުން، އާމްދަނީ ހޯދާނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ދިވެހިން އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ގިނައިން ފެންނަން ހުރީ " ތްރިފްޓް" އެއްޗެހި ވިއްކަން ހުރި ޕޭޖް ތަކެވެ.

ތްރިފްޓް ކުރުމަކީ ، ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި،ގަންނަ އަގަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮއަގެއްގައި ވިއްކާލުމެވެ. މިގޮތަށް އެއްޗެހި ވިއްކަމުން ދާ ގިނަ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މިކަން ކުރަނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވުމުން އެއްލާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އެއްޗެހި އެހެން ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ.

ތްރިފްޓިން ކުރާ ބައެއް ޕޭޖްތަކުން ނުވިކި ގިނަ ދުވަސްތައް ވަމުންދާ ހެދުމާއި، އެކި ކަހަލަ ސާމާނު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށްވެސް ހަދިޔާކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ނުވިކި ހުންނަ އެއްޗެއްސަށް ވުރެ އެއްޗެހި ވިކެމުންދާ ސްޕީޑް ވަރަށް އަވަހެވެ.

ތްރިފްޓިން ކުރާ ބައެއް ޕޭޖުތަކުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުން ނުކޮށް ހުންނަ ތަކެތިވެސް ވިއްކަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.އެހެންކަމުން ތްރިފްޓިން އަށް ދިވެހިން ، ޙާއްސަކޮށް ޒުވާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް