ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެލެކްސް އަހުމަދު ޓްވިޓަރ

"ކިތައް ފަހަރު ބުނެފިން މިއީ އަޅުގަނޑު ކެނެރީގޭ ނަޝީދުއޭ"

  • "އެލެކްސް އަހުމަދު" ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެއީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް
  • 21،000 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޮލޯކުރޭ
  • އެމަނިކުފާނު އެކަން ދޮގުކުރައްވާފައެއް ވެސް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:11 | 33,644

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު- އެއީ އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ނުރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްކަމަށް ބުނެފައިވޭ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

"އެލެކްސް އަހުމަދު" ނަމަކަށް ކިޔާ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގެންގުޅުއްވާ ނުރަސްމީ އެކައުންޓް ކަމަށް ބުނެ އެ އެކައުންޓުން ޓްވީޓް ކޮށްފިއެވެ.

އެހެން ބުނެފައިވަނީ ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓަކަށް ދެއްވި ރައްދަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ވެރިފައި ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޓްވީޓުތައް ކުރެއްވުމަށް ބުނެ މީހަކު ވަނީ "އެލެކްސް އަހުމަދަށް" ރައްދު ދީފައެވެ.

އެ ޓްވީޓަށް ރައްދުދީ "އެލެކްސް އަހުމަދު" ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެއީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށާއި، އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ނުރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުގެ އިތުރުން އެހެން ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ގެންގުޅުއްވަންތޯ ރާއްޖެޓީވީން މީގެ ކުރިން ސުވާލު ކޮށްލުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ "ރައީސް ނަޝީދަކީ ރައީސް ނަޝީދު، އެލެކްސް އަކީ އެލެކްސް" ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މީގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ "އެލެކްސް އަހުމަދު" ނަމަކަށް ކިޔާ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުގެ ބެހޭގޮތުންް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

21،000 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޮލޯކުރާ އެ އެކައުންޓަކީ ސީދާ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓެއްތޯ ކުރި ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެކަން ދޮގުކުރައްވާފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އެލެކްސް ފުރަތަމަ އާންމުންނަށް އެނގިގެން ދިޔައީ އެލެކްސްގެ މަންމަ އަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށް ބުނި ހިސާބުން ކަމަށެވެ.

"އެލެކްސް އަކީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް. ދެން އޭނާގެ މަންމަގެ ބެސްޓް ފްރެންޑޯ އޭނާ ބުނާގޮތުގަ އަޅުގަނޑަކީ، ރައީސް ނަޝީދަކީ. ދެން އެހެންވީމަ މިގޮތަށް އެލެކްސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ފާހަގަ ވެގެންދިޔައީ. އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާ ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެލެކްސް ތި ވިދާޅުވާހެން އެބަހުރި އަމިއްލައަށް ބުނެފަ ތިމަންނާއަކީ މިވެނި މީހެކޭވެސް، ޝައްކު ނުއުފެދޭ ހިސާބަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެލެކްސް އެވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދޭހެން، އިނގޭތޯ؟ " ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

~ ރައީސް ނަޝީދު

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ކަންކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސިޔާސީ މަސައްކަތާއި ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް އެއީ ތަފާތު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެލެކްސް އަކީ އެމަނިކުފާނު ލިޔުއްވި ފޮތުގައި އުޅޭ "ހަސަން ކުރުސީގެ" ހަގު ކޮއްކޮ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށް ސަމާސާ ރާގެއްގައި އެމަނިކުފާނު އޭރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.