ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ދަރަނީގެ މައްސަލަ

ދަރަނި ނެގުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން، ބޭނުން ކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

  • ދަރަނި ދެއްކޭނެ ގޮތް ބަލަން ޖެހޭ
  • މިސަރުކާރުން ދަރަނި ނަގަނީ ހުރިހާ ދިރާސާތަކެއް ހެދުމަށްފަހު
  • ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 23:23 | 4,337

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދަރަނި ނެގުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމާއި، ނަމަވެސް އެ ދަރަނި ބޭނުން ކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ދަރަނި ނަގާނީ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ގޮތަކަށްތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ދަރަނި ނަގާގެން ބޭނުން ކުރަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމަށްޓަކައި ނަގާފައިވާ ދަރަންޏަަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވީ ބްރިޖަށްވުރެ މާ މުހިންމު މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އެ މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަންތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މިއަދު އެކަންކަން ހާމަވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހުޅުމާލެ ބްރިޖަށް އޭރު ނެގި ދަރަނި ބޮޑު ދަރަންޏެއް ނެގި އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރި ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިތާގަ ތިބި ނަމަވެސް އެ ބްރިޖް އަޅާކަށް ނޫޅޭނަން ކޮންމެހެން. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް އެއީ. އެކަމަކު ހެލްތް ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، އެޑިޔުކޭޝަން ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ކުރުމާއި، މިކަންކަން ކޮށްފައި ނޫނީ މިކަންކަމާއެކު އެކަން ކުރަން ވާނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ތިޔަ ބްރިޖް އެޅިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ މިދެންނެވި އައްޑޫއާ އުތުރާއި، މިކަންކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ފަސް ރީޖަންނެއް ހުރިހާ ކަމެއް އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ. އެގޮތުގެ މަތިން މިކުރަނީ. ކުރާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން އޭރުވެސް ދެއްކި ވާހަކަ އަކީ ނަގާ ދަރަނި ރަނގަޅަށްހޭ ބޭނުން ކުރަނީ.

~ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ފްލެޓްތައް އަޅާފައި ހުރީ މާބޮޑެތި އަގުތަކެއްގައި ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުޑަ ކުންފުންޏަކުން ހެދި ނަމަވެސް އެ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ދަރަނި ނެގުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ދަރަނި ބޭނުން ކުރަނީ ދަރަނިން އިސްރާފު ނުކޮށް، އެ ފައިސާ އިން ކުރަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކަމަށްވާނަމަ އޭގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން ދަރަނި މިހާތަނަށް ނަގާފައިވާނީ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއް ބަލައި، ހަދަންޖެހޭ ހުރިހާ ދިރާސާތަކާއެކު ދަރަނި ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއެކު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫނިއްޔާ އެންމެ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްތޯ ދަރަނި މިބޭނުން ކުރަނީ. މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެނގޭތޯ. ދެން ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރިތޯ. ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އައުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހިސާބު ޖަހާފަ ދަރަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ ގޮތާއި އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އޯވަރޯލް ދަރަނި ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދުފުޅާވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެސްކްބޭސް ވަރުގަދަވެ ޑީޖީބީ ވަރުގަދަ ކުރެވި، އިތުރު ކުރެވި އަދިހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކުރިއަށް ގެންދަން.

~ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެން ދާއިރާތައް ތައްރަގީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި މަސައްކަތް ކުރާކަން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދީގެން މަސައްކަތް ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކެއުން ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަރުކާރީ މޭވާގެ 50 އިންސައްތަ ރާއްޖޭގައި ހެއްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.