ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީނަށް ފެތޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

  • މައިގަނޑު 4 ކަމެއްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައި
  • އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 18:15 | 11,577

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން - ހޯމް މިނިސްޓްރީ

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ, ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޖަލުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މައިގަނޑު ހަތަރު ކަމެއްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ބަލި ހާލަތުހުރިގޮތުން ޚާއްސަ އެހީއެއްގެ ދަށުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދެވުމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޓެސްޓްތައް ހެއްދެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އިންކާރު ކުރައްވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕީޕީއެމް-ޕީޢެންސީން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލުގައި ހުންނަވާއިރު ފެތޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށްވެސް އެދިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފަިއވަނީ މިދުވަސްވަރު މޫދުގައި ފެތޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް އޮއޮވަރު ހުރި ގޮތުން މޫދުގައި ފެތުން މިދުވަސްވަރު ރައްކައުތެރި ނޫން ކަމަށެވެ. ފަތާ ޓްރެކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ފެތޭނެ އިންތިޒާމް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލުގައި ޓީވީ ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެދިފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވެފަިއވަނީ މިވަގުުތުވެސް ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ ބެލޭނެ ކަމަށާއި ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު ޗެނަލްތައް މިވަގުތު ނުލިބު ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ބައްދަލުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ މައލޫމާތު ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީނަށް އެމަނިކުފާނުގެ ލޯޔަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ. ލޯޔަރުންނާއި ބައްދަލުކުުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ރިކުއެސްޓް ލިބިފައިވާކަމަށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހުގައި ބައްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރ ވަނީ އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.