ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވީއޭއެމްގެ ކޯޅުން

ރާއްޖެއިން އެފްއައިވީބީއަށް ދީފައިވަނީ ފިތްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ ދޮގު މައުލޫމާތު: ލަތީފް

  • ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއްކަން އެނގިގެންދިޔައީ ރީޗެކް ކުރުމަށް އެފްއައިވީބީން އެ މައުލޫމާތު ލަތީފްއަށް ފޮނުވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ޖުމްލަ 13 ކުލަބެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކުލަބުތަކުގެ ދަފްތަރު ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި
  • ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން އެ ކުލަބުތަކަށް ލިޔުންދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 19:37 | 11,430

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމްގައި ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ މައި ޖަމުޢިއްޔާ (އެފްއައިވީބީ) އާއި އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭވީސީ) އިސްވެ އޮވެ، އުފައްދާފައިވާ "އެޑްހޮކް ކޮމިޝަން" އަށް ރާއްޖެއިން ދީފައިވަނީ ފިތްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެފްއައިވީބީގެ ދެ ބޭފުޅަކާއި، އޭވީސީގެ ބޭފުޅަކާއި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅަކާއި، ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅަކާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އުފައްދާފައިވާ "އެޑްހޮކް ކޮމިޝަން" ގައި އޮލިމްޕިކް ކޮމީޓީގެ ފަރާތުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން ފޯރިކޮށްދީފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ސައްހަ ކުލަބުތައް ކަމަށް ބުނެ ދީފައިވަނީ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ފޯރުކޮށްދޯފައިވާ މައުލޫމާތުތަކީ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއްކަން އެނގިގެންދިޔައީ ރީޗެކް ކުރުމަށް އެފްއައިވީބީން އެ މައުލޫމާތު ލަތީފްއަށް ފޮނުވުމުން ކަމަށާއި، ރާއްޖެއިން އެފްއައިވީބީއަށް ފޮނުވި ލިޔެކިއުންތައް އޮޅުވާލާފައިވާ މިންވަރު ފެނިފައި ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފްއައިވީބީއަށް ފޮނުވި ލިޔުންތަކުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުލަބުތަކުން އަހަރީ ފީ ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ރަސީދުތަކެއް ހިމެނޭއިރު، އޭގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރީ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރަސީދުތަކުގައިވާ ތާރީޚުގައި އަހަރީ ފީ ނަގާނަމަ، އޭރުގެ އަސާސީ ގަވާއިދުން މެންބަރު ކުލަބުތަކުން ދައްކަންޖެހޭނީ 750ރ. ނަމަވެސް، ފޮނުވާފައިވާ ރަސީދުތަކުގައި ވަނީ 1،500ރ. ގެ ފީއެއް ނަގާފައި، ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިތްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައި މި ވަނީ. ކަނޑައެޅިގެން ފޭކް ރިސިޓްތަކެއް ހަނދާފައި ފޮނުވާފައި މި ވަނީ. އެބޭފުޅުން އެ ހަދާފައި ފޮނުވިއިރު ނޭނގޭ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަސާސީ ގަވާއިދުން މެންބަރު ކުލަބުތައް ދައްކަންޖެހޭނީ 700 ރުފިޔާކަމެއް. ސިފައިންގެ ކުލަބަކީ އެސޯސިއޭޓް މެންބަރެއް. އެ ކުލަބު އަތުންވެސް އެބަ އޮތް 1،500 ރުފިޔާ ދައްކާފައި ކަމަށް. މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދައުރުގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެއްވީމަ ޔަގީންކަމާއެކު މި ބުނަނީ. މި ފޯމުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ނަމެއްވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ ޖިންނިއެއް ކަންނޭގެ މިކަންކޮށްފައި މި ވަނީ.

~ ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް

ކުލަބުތަކުގެ މެންބަޝިޕް ފޯމުތަކެއް އެފްއައިވީބީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ ކުލަބާއި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ގުޑީސް އާއި މޯލްޑިވިއަން އަދި ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯކްސް ހިމެނޭއިރު، ސިފައިންގެ ކުލަބުގެ ފޯމުގައި އެ ކުލަބުން އެދިފައިވަނީ އެސޯސިއޭޓް މެންބަރަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ފޮނުވާފައިވާ ފޯމްގު ޓްރާސްލޭޝަންގައި އޮތީ ސިފައިންގެ ކުލަބަކީ ފުރިހަމަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ ވެސް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް އަދި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ވީއޭއެމުން އޭރު އިއުލާންކޮށްގެން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، އަލުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ކުލަބުތަކާއެކު ޖުމްލަ 13 ކުލަބެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކުލަބުތަކުގެ ދަފްތަރު ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ކަމަށާއި، އެއީ ފުރިހަމަ މެންބަރު 10 ކުލަބަކާއި އެސޯސިއޭޓް ތިން ކުލަބެއް ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރި ނަމަވެސް، ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން އެ ކުލަބުތަކަށް ލިޔުންދީފައިވާ ކަމަށާއި، ޝަރުއީ ކޯޓަކަށްވެސް އަދި އެހެންވެސް އިދާރާއަކަށް އެ ކުލަބުތަކަކީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބުތަކެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރުގެ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ވީއޭއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ވީއޭއެމް ހިނގަމުންދަނީ އަލުން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކަމަށްވާއިރު، އެ ފަރާރްތަކުން ދަނީ ގަވައިދާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ލިޔެކިންތައް ބަދަލު ކުރަމުން ކަމަށް ލަތީފް ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރު ހަމައެކަނި ވީއޭއެމްގެ ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުން އެދޭ ކަންކަން ކަމަށާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުން އަދިވެސް ގަބޫލު ކުރަނީ ވީއޭއެމްގެ ރައީސްއަކީ އެބޭފުޅާ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވީއޭއެމްގެ އޮފީސް އަތުލާފައިވަނީ ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކާއި އަދި ޤާނޫނޫތަކާވެސް ޚިލާފަށް ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބި އެއް އަހަރާއި ދެ މަސް ވެފައިވާއިރު، ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައަށް އެފްއައިވީބީ ވަދެފައިވަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބާރު ކަނޑުވާލާފައިވާތާ ހަ މަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވަނިކޮށެވެ. ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން ވީއޭއެމްގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ އިންތިޚާބަކާއި ހަމަޔަށް އެސޯސިއޭޝަން ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބާރު ކަނޑުވާލާ، ފުރަތަމަ ފަސް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ވީއޭއެމްގެ ހިންގާފައިވާއިރު، އެފްއައިވީބީގެ އިންޒާރާއެކު ފަހުން ވަނީ އެކޮމިޓީ އުވާލާ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދަން މަސައްކަތް ކުރި އިންތިޚާބުވެސް ފަސްކޮށްފައެވެ.

އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ސޮއިކޮށް، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ވީއޭއެމްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްނަގައި، ހާޒިރުވެތިބި ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށާއި، ވީއޭއެމްގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ތިން މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކޮމިޓީން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް، ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އޮކްޓޯބަރު މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ ލަތީފްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ކްލަބުތަކުން ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެފްއައިވީބީން ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައަށް ސީދާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެފްއައިވީބީގެ ރައީސް ޑރ. އަރީ ގްރާސާއާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަހުލޫފް އާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ) ބައްދަލުކުރެއްވުމާ ހަމައިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.