ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރގްރިޓީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިންޓެގްރިޓީގެ ދިފާއުގައި ތިން ވަޒީރުން

  • މަޖިލީހުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ދަރަނީގެ ތަފްސީލު ނޭންގުމާއި ދަރަނި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިޔުން
  • ތިން ވަޒީރުންވެސް ވިދާޅުވީ ޑެޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދަނީ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކަމަށް
  • ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ނުރުހިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 18:45 | 4,176

މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ދެ ބޭފުޅެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކަން ކުރެއްވި، އަހުމަދު މުނައްވަރު އަދި އަބްދުﷲ ޖިހާދު - މަޖިލިސް

ސަރުކާރުގެ ދަރަނިތަކުގެ ތަފްސީލު ނޭންގޭކަމަށާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޑެޓް މެނޭޖްކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަދި މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކަމުގައި ހުންނެވި މިނިސްޓަރުން ވަނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ދެ ގަޑިއިރަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަދި އެ ސަރުކާރުގައި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ޖިހާދު އާއި އެ ސަރުކާރުގައި ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު މުނައްވަރު އަދި މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކަމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހީމް އަމީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މެމްބަރުންނާއި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުގައި އިންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސުވާލުތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުރީ ސަރުކާރުގެ ދަރަނިތަކުގެ ތަފްސީލުތައް މަޖިލީހަށް ނޭނގުމާއި ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރެވެމުންނުދާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިހުމާލުވެފައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް މެމްބަރުންނާއި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތް ދަރަނިވެފައިވާ މިންވަރު އޮޅުން ނުފިލާކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތައް ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާ ކަަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަކީ ދައުލަތުގެ ވަކި އިންޓެގްރިޓީއެއް. ދައުލަތުގެ ދަރަނިވެފައިވާ މިންވަރު އޮޅުން ނުފިލާކަން އެއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. އަދި އޭގެއިތުރުން ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދެވެނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްވެސް އެބައޮތް އަންކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަނެއް ދީފައި އިންޓަރގްރެޓީ ކޮންސައިޒްކޮށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލެހެއްޓޭކަން.

~ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެމަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި އެމަސައްކަތް ކުރަން ތިބޭ ކުދިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ އެކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތުތައް އެންގުމުގައި ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހާމަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެއްވެސް ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ލޯނެއްގެ މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގައި އިހުމާލެއްވެފައި ނޯންނާނެކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ އިރު މަޖިލީހަށާއި ކޮމިޓީ އަށް ވެސް އެކްޓިވް ލޯނުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހުށަހަޅަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މި މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކެވިއިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުން ވެސް ވަނީ މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދަރަނީގެ ކަންތަކުގައި އަމަލުކުރަމުންދަނީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖިހާދު އާއި މުނައްވަރު ވަނީ ލޯނާއި ދަރަނީގެ ކަންތައްތައް މިއީ މިހާރު ވާކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. ޑެޓް މެނޭޖްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފެދިފައި އޮންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަން މި ދެމިނިސްޓަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ވެސް ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ޖިހާދު ވިދާޅުވީ ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަންގައި ތިބޭނީ އެކަމަށް ގާބިލް މީހުންކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް ޓީމުގެ ފްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދޭތެރޭ. މިއީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރުން ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން. އެ މުވައްޒަފުންގެ ކެޕޭސިޓީ ތިބޭފުޅުން ބައްލަވާ. ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ކެޕޭސިޓީ ހުރި، ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުން ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޝަންގައި ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ބައެއް ފަހަރު ހިތަށް އަރާ މިއަދޭ އަޅުގަނޑުމެން ޑެޓް މެނޭޖްކުރަން އުޅެނީ ބާއޭ. ނޫން. މިނިސްޓްރީގައި ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކުރާ ކަމެއް އެއީ

~ އަބްދުﷲ ޖިހާދު / ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކަން ކުރެއްވި ދެ މިނިސްޓަރުން ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މުނައްވަރު ވެސް ވިދާޅުވީ ދަރަންޏާއި ގުޅޭގޮތުން ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރަންޏާއި ގުޅޭކަންކަން ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ހުންނާނީ ވަކި އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ކަަމަށް މުނައްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެބްސައިޓުގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކަމާ އެކު ސޮވެރިން ގެރެންޓީގެ މައުލޫމާތުތައް އެ ހުރީ. މިކަމަކީ މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ގޮތުގައި، ހަމަ އުފެދުނީއްސުރެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހުރިހާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުން ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތެއް

~ އަހުމަދު މުނައްވަރު / ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ކުރީގެ ތިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އަދި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދައުލަތުން ސޮވަރިން ގެރެންޓީތައް ދޫކުރުމުގައި ފިނޭންސުން ގޯސްކޮށް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައި އޮތް ކަމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި ހުރި އޮޑިޓްތަކުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުން ނުރުހިގެންވެސް އަދި ތުހުމަތުކޮށްވެސް ވާހަކަތައް ދައްކާނެކަމަށާއި އެ މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަނީ މިކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.