ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:32
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ  ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
މިއަދަކީ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ލަދުގަތް ދުވަސް: ސުޒޭން
ރެފްރީންނާއި މެޗު ކޮމިޝަނަރު އެބަޖެހޭ މިކަންތައްތަކަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން
މެޗު ލަސްކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ވިކްޓްރީގެ ގޯލްކީޕަރު ސީރިއާގެ މަހުމޫދު އަލް ޔޫސުފް މެޗު ލަސްކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑު މަތީގައި ވަގުތު ދުއްވާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ދުވަހަކު ވެސް ލަދު ނުގަންނަ ވަރަށް ލަދު ގަނެފައިވާ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

 

ސުޒޭން ބުނީ މި މެޗުގައި މަހުމޫދުގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކަންތައްތަކަށް ބެލުންތެރިންނާއި ފުޓުބޯޅަ އަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަރިހުން މާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

 

ސުޒޭން ބުނި ގޮތުގައި ކީޕަރަށް އަނިޔާ ވެގެން އެހާ ގިނަ ވަގުތު އޭނާ ދަނޑުމަތީގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާދޭން ޖެހޭ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކީޕަރު ބަދަލުކުރުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަހުމޫދު ދަނޑު މަތީގައި ވެއްޓިފައި އޮތްއިރު ވެސް އޭނާ ބަދަލު ނުކުރުމުން ސުޒޭން ވަނީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

 

"މީ މިކަހަލަ ކީޕަރަކާ ދިމާވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު، މިއުޅެނީ އޭނަ ދަނޑު މަތީގަ ދައްކާ ޝޯއެއް ބަލަން ދަނޑަށް މީހުން އައިސްގެނެއް ނޫން، ނޫނީ އެހެން މީހެއް ވިޔަސް، މިތަނަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަންނަނީ ރީތި ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން، ކޮންމެހެން މީހަކު ވަގުތު ބޭކާރު ކުރާތަން ބަލާކަށް ނޫން." ފާއިތުވި ސީޒަންގައި މާޒިޔާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ސުޒޭން ބުންޏެވެ.

 

ސުޒޭން ބުނީ މެޗަކުން މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިގެން އޮވެ ވަގުތު ދުއްވާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެގޮތަށް ހޯދާ ޕޮއިންޓަކީ އޭނާ ބޭނުން އެއްޗެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

މެޗަކަށް ނުކުންނަ އިރު ކުޅުންތެރިން އެރުވުމާއި ބޭލުން އޮންނަނީ އެޓީމެއްގެ ކޯޗެއްގެ އަތް މަތީގަ އެވެ. އެހެން ކަމުން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ކުޅުންތެރިޔާ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރު ކޯޗަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ރޭގެ މެޗުގައި ދިމާވި ކަންތަކާ ގުޅިގެން ސުޒޭން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ކުޅުންތެރިން އަރުވާ ބޭލުމުގެ ޒިންމާ އޭނާ އަށް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 

"ނޫން އެ ޑުރާމާ އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން، ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަންވެސް، ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މި ޑްރާމް މިދަނޑަކު މިހާރަކު ބޭނުމެއް ނޫން." ސުޒޭން ބުންޏެވެ.

 

ސުޒޭން ވަނީ ކުޅުންތެރިން މެޗު ލަސްކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ ކަންތަކަށް ފާޑު ކިޔައި މިހާރަށް ވުރެން ބޮޑަށް މިކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ރެފްރީންނަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
- ކޮމެންޓް