ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:25
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް
ގާސިމްގެ ދައުވާ ޕީޖީ އޮފީހުން އަނބުރާ ގެންދަންޖެހޭ: ޝަމީމް
 
ގާސިމް ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ބުދަ ދުވަހު ހައި ކޯޓުން
 
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ރިޝްވަތުގެ ތުހްމަތުގައި، އަދި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ތުހްމަތުގައި
 
ގާސިމް ބަންދުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބަންދަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ބަންދެއް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާއެކު، އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރައި ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް، ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަ ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޝަމީމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގި ނަމަވެސް، އެ އިޖުރާއަތް ވެގެންދާނީ ބާތިލް ތަރުތީބަކަށެވެ. ބާތިލް ތަރުތީބަކުން، ނުކުންނާނީ ވެސް ބާތިލް ނަތީޖާއެއް ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، ގާސިމްގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު ހުކުމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މި ދައުވާ އަނބުރައި ނުގެންގޮސް ޝަރީއަތްކުރުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ވެސް ކަން އޮތީ މިގޮތަށް ކަމަށާއި، ޚަލީފާއިންގެ ޒަމާނުގައި ވެސް ނުބައި ތަރުތީބުގެ މައްޗަށް ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، އަދަބު ނުދީ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހްމަތާއި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތުހްމަތުގައި މި މަހުގެ 6 ގައި ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ބޯމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

ގާސިމް ދޫކޮށްލަން ބުދަ ދުވަހު އަމުރުކުރީ، ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

 

ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާއިރު، ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހްމަތުކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ޝަރީއަތް ހިންގަންޖެހޭ ތުހްމަތުތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް