ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:52
ރާއްޖެޓީވީން ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާލި އަބުރުފުޅު ފަންޑަން މެމްބަރުން އަލީ ނިޒާރާއި މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވަނީ
ރާއްޖެޓީވީން ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާލި އަބުރުފުޅު ފަންޑަން މެމްބަރުން އަލީ ނިޒާރާއި މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރުން
އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް މައްސަލަ ބަލާ އުސޫލާއި ޖޫރިމަނާގެ އުސޫލް ސާފުކޮށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ ބޭއިންސާފުން
 
އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރި ކޮންޓެންޓް އެހެން ސްޓޭޝަނަކުން ދެއްކިތޯ ސާފުކޮށް ދިނުމަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ 200،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސް ނެގުމަށް އަބުރުގެ މައްސަލަ ބަލާ އުސޫލާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޖޫރިމަނާކުރާ އުސޫލް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މި ދެ ކަންތައް ސާފުކޮށް ދިނުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ބުދަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުގައި އެދުނީ، އޮކްޓޯބަރު 26، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި އެމްޔޫއޯގެ ޖަލްސާ ރާއްޖެޓީވީން ލައިވްކޮށް ގެނެސްދެމުން ދިޔައިރު، އެ ޖަލްސާގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިގެން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު، ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން ރާއްެޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނެވެ.

އަމިއްލަ އިސް ނެގުމަށް އަބުރުގެ މައްސަލަ ބަލާ އުސޫލާއި ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އުސޫލް ސާފުކޮށް ދިނުމަށް އެދުމުގެ އިތުރުން، ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ ސޮއިކުރައްވައި ފޮނުވި ސިޓީގައި، ރާއްޖެޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރި ކޮންޓެންޓް އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ގެނެސްދީފައިވޭތޯ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައި ވެއެވެ.

"އޮކްޓޯބަރު 26، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން ކަމަށް ވިދާޅުވި ހަމަ އެ ޖަލްސާ އެހެން ސްޓޭޝަނަކުން ވަގުތުން ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލު ކުރެވޭ ހެއްކާ އެކު މިސްޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދާތީ، ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރި ވާހަކަ ދެއްކި ޖަލްސާ ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ސްޓޭޝަނަކުން ދެއްކިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ތިޔަ ކޮމިޝަނުން ބައްލަވާފައިވޭތޯ ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސް މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތަކީ ތިޔަ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވުމާއެކު، ސިޓީގައި ހަވާލާދީފައިވާ ރޭގެ ޖަލްސާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސްޓޭޝަނަކުން ދެއްކިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރު ކަމާއެކު ބައްލަވާފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް މިސްޓޭޝަނުން ގަބޫލު ކުރަމެވެ،" ރާއްޖެޓީވީގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ކުރިން 200،000 ރުފިޔާއިން ވެސް ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ. މި މައްސަލަތަކަކީ އިންސާފުވެރި ނިންމުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީން ބުނެ އެވެ. އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީން ވަނީ "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައިފަ އެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް