ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 08:56
ކުރީގެ ހައުސިންގ އެންޑް އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ކުރީގެ ހައުސިންގ އެންޑް އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
އިދިކޮޅު ހަރަކާތް
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާއިމެދު ކުރާ ޝައްކު ފިލުވާލަން ޖެހޭ: އަސްލަމް
 
2018 ގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ
 
ފާރިސް މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ޤައުމަށްޓަކާ
 
ރައީސް މައުމޫން ދެން ވެރިކަމަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލައްވާނެ

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ މަޤުބޫލު 4 ލީޑަރުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އޭގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި ލީޑަރުންނާއި މެދު އެކިއެކި ޝައްކު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެ ޝައްކު ފިލުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިންގ އެންޑް އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މ. ކުނޫޒުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ މަޤުބޫލު 4 ލީޑަރުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ލީޑަރުން މި މަސައްކަތަށް ނުކުންނެވުމުގައި އަމިއްލަ އެދުންފުޅެއް އޮތްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝައްކު ކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދައިން ޝައްކު ކުރަންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ޝައްކުގެ ވާހަކަތައް އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވާ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

 

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް މައުމޫނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅުވުމުގައި އޮތީ އެންމެ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދެން ވެރިކަމަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލައްވާނެ، ހަމައެކަނި އުމުރުގެ ގޮތުން ބެލިކަމުގަވިޔަސް. ރައީސް މައުމޫން އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅުގެ ވެރިކަމެއްގާ، ރައީސް މައުމޫން ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅުވާން ޖެހޭނެ، އަމިއްލަ އެދުމެއްގަ ކުރާ ކަމެއް ކަމުގަ ވަންޏާ ދެކޮޅުވާން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ޤައުމު ފާލުން ނެއްޓި، ކަންތައްތައް ގޯސްވެ، ހައްދުފަހަނަ އަޅާދާ މިންވަރަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ ކޮރަޕްޝަން އަށަގަނެ، ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީމަ، އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅާ އިދިކޮޅަށްވެސް، މި ނުކުންނެވީއޭ. ސިޔާސީ ގޮތުން، ދިމާ އިދިކޮޅަށް ބައެއް ކަންކަމުގަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ ވާހަކަ ދެއްކެވިފަ ތިއްބެވި އެހެން ލީޑަރުންނާ އެކީގަވެސް ނުކުންނެވީއޭ. ބޮޑުބޭބޭފުޅާ އިދިކޮޅަށް، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ފާރިސް ނުކުންނަވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް، މި ޤައުމަށްޓަކާ ނޫން ގޮތަކަށެއް. އެހެންވީމާ ޝައްކާ ވަހުމުގަ ތިބި މީހުން، އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އެ ޝައްކު ފިލުވާލަން.

 

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް މައުމޫނާއި، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަންޒަރު ފެނިދާނެ ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ހީވެސް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަދު އެކަން ހަޤީޤަތެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން މިހާރު އެ ކުރައްވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވާނަމަ، 2018 ގައި ރައީސް ޔާމީނަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް އޮތްކަމަށް ދެކި ނުލައްވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް މައުމޫނާއި، ރައީސް ނަޝީދާއި، ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެކުގައި ނުކުންނެވުމުން، ދެން ރައީސް ޔާމީނަށް ހޯދޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

 

މި ހަތަރު ބޭފުޅުން އެކުގަ ނުކުމެ ވަޑައިގަތީމަ، ދެން ރައީސް ޔާމީނަކަށް، ވޯޓެއް ނުހޯއްދެވޭނެ. ހީފުޅު ނުކުރައްވާތި، އެކި ގޮތްގޮތުން، މަކަރާ ހީލަތުން، މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯދިދާނެ ކަމަށް. ނުހޯދޭނެ.

 

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން ތިބީ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމާ، ޤައުމު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް އަބަދުވެސް ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 11:00
ކަސްލަން
ތީ ތަޓެ ތަޓެ ހީވެނެ ލިކާ ދާ މާތޮޑާ ގޮޅެޔާ.
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 10:03
ސޮބުރި
ތިހެންކިޔާ ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުންކައްކަނީ