ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ

ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، ނަޖާހު 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

  • މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން ޝީރީންގެ ވާރިޘުންނަށް ދަށު ކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ
  • ނަޖާހު ކުޅަ މިބޮޑު ފާފައިން ތައުބާވުމަށް، ވިދިވިދިގެން ދެ މަސްދުވަހު ރޯދަ ހިނފުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވޭ
  • ޝީރީން މަރާލާފައި ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 15:26 | 3,959

ޝީރީން އަދި ނަޖާހު: ޝީރީން މަހުގެ މައްސަލާގައި ނަޖާހުގެ މައްޗަށް މިވަނީ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި - ސޯޝަލް މީޑިއާ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން، މާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މަރިޔަމް ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ އޭރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ލ. ގަން، ތުޑިވިލާ، މުހައްމަދު ނަޖާހު، 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ޝިރީން މަރުގެ މައްސަލާގައި ނަޖާހުގެ މއްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ގަސްތުގައި މީހަކު މެރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެމައްސަލަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފްގެ މިމައްސަލާގައި ބުދަ ދުވަހު އެކޯޓުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޠުޢީ ޤަރީނާތަކުން ޤަތުލު ޝުބުހު ޢަމުދުގެ ކުށް (ޤަޞްދުމަރާއި ވައްތަރުގެ މަރު) ޝަރީއަތަށް ސާބިތު ވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ތައުޒީރީ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ނަޖާހު 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި، ޝިރީންގެ ވާރިޘުންގެ ފަރާތުން މަރުގެ ދިޔަ މަޢާފް ނުކުރާހާހިނދަކު، ޝިރީންގެ މަރުގެ ދިޔައަކީ ނަޖާހުގެ ޢާޤިލާއިން ނުވަތަ ނަޖާހު އަމިއްލައަށް ދޭން އޮތް ދިޔައެއްކަމާއި، އެދިޔަ ލިބިގަތުމަށް ޝިރީންގެ ވާރިޘުންނަށް ދަށުކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ ހައްޤު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ހައިކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޝީރީންގެ މަރުގެ ކައްފާރާގެ ގޮތުގައި ވިދިވިދިގެން ހަނދުމަހުގެ ދެ މަސްދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ، ނަޖާހު ކުޅަ މިބޮޑު ފާފައިން ތައުބާވުމަށް އޮތް މަގެއްކަމަށްވާތީ، އެކަމަށް ނަޖާހުއަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ.

ނަޖާހުގެ މައްޗަށް ގަސްތުގައި މީހަކު މެރި ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ، 2009 ވަނަ އަަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 20 އިން ފެށިގެން މާފަންނު ކުރަހާގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރިޔަމް ޝީރީނާއެކު އުޅުނު އުޅުމުގައި އޭނާ ޝީރީން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ދައުލަތުން ނަޖާހުގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ނަޖާހު ޝީރީން މަރާލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފޮއްޓަކަށް ލައިގެން ޓެކްސީއެއްގައި ގެންގޮސް، އޭރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ، މ. އަންގާގިރީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގެ ތެރެއަށް އެފޮށިލުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.