ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:35
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން
ރައީސް އޮފީސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށްބުނެ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި
 
ކޮމިޝަނުން އަޅަމުންދަނީ ބޭއިންސާފު ފިޔަވަޅުތަކެއް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަކީ ހަވާލު ކުރެވުނު ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ އެ ކޮމިޝަނަށް މިހާރު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން ރާއްޖެޓީވީން ނިންމައިފި އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ބުނީ މިޕެޓިޝަން ހުށަހަޅަން ނިންމީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިނިވަން މީޑިއާގެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކިވަކި މީޑިއާތަކުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކުން ސަރީހަގޮތެއްގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގަށް ބުރޫއަރުވައި، މީޑިއާގެ މަސައްކަތަށް ހީނަރުކަން އަންނަ ގޮތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރަމުންދާތީ ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީން ބުނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގައި ވާގޮތަށް މިނިވަންކަމާ މުސްތަގިއްލު ކަންމަތީ، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ގޮތެއްގައި އެ ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމުގެ ފާޅުކަންބޮޑު ހެކިތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 ބައެއް މީޑިއާތައް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަމުން ދާއިރު މިފަދަ އަމަލުތައް ރައްދުވަނީ ވަކި މީޑިއާތަކަކަށްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އުސޫލީގޮތުން ބާރުވެރިކަން ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބޮޑަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ މިޑިއާތައް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި މީޑިއާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނަހަމަގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޓާގެޓް ކޮށްގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަޅަމުންދާ ބޭއިންސާފު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރި ކަމެއް، ބިރު ދެއްކުމެއް ނެތި  ނޫސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި އޮތަ ނުދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށްވެސް ރާއްޖެޓީވީން ބުންޏެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ހުށަހަޅައި، އަމިއްލަ އަށް ތަހްގީގުކޮށް، އަމިއްލަ އަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަމަތަކާ ވެސް ފުށުއަރާ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެކި ލިބެން އެބަހުރި ކަމަށާއި، މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިންސާފާއި ހަމައިން އެއްކިބާވެ ތިބެ، ވަކި ފަރާތަކަށް އަދަބު ދިނުމާއި، ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުމާއި، ކަންކަން ނިންމުމުގައި ދެފުށްފެންނަ ހަމަ ހަމަ އުސޫލެއް ގެންގުޅޭކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށް މިޕެޓިޝަނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކުން އެއްކިބާވެ، އަދުލު އިންސާފުގެ މަގުން އެކަހެރިވެ ތިބެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނިންމަމުންދާ ނިންމުންތަކާއި، އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރީތި ނަން ކިލަނބުވެ، ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު ދަށްވަމުންދާ ކަމުގެ ތަސައްވުރެއް އުފެދެމުންދާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީޑިއާތަކާއި، މީޑީއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހަމައެކަނި އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގައިގެން ކުރާ ކަމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ނައްތާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަން ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެ ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުންނަކީ އިތުބާރު ކުރެވޭނެ މެމްބަރުން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް އޮތް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް މިފެޓިޝަނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ހަތަރުވަނަ ބާރު ކަމުގައި ބެލެވޭ ނޫސްވެރި ކަމަށް ހީނަރުކަން އައިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިނދަޖެހި ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އޮންނަންޖެހޭ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް