ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:20
ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން
ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން
ޓްވިޓަރ
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް
ގާސިމަށް ކޮށްފައިވަނީ ބާތިލް ދައުވާއެއް، ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަންޖެހޭ: ވަކީލުން
 
ދައުވާއާމެދު ޕީޖީ ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
 
އެ ތަރުތީބުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތަހުގީގެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދައުވާ ބާތިލް
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރާއެކު ތަރުތީބުވެގެން އައި ހުރިހާ ކަމެއް ބާތިލްވާނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެ އަމުރާއެކު ތަރުތީބުވެގެން އައި ހުރިހާ ކަމެއް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

 

ފުލުހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހައިކޯޓުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ގާސިމް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނާ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު މުހައްމަދު ވަނީ، ބާތިލުކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެން އަންނަ ކޮންމެ ކަމަކީ ބާތިލުކަމެއް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

 

އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިބްރާހިމް ވަހީދު ވިދާޅުވީ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރާއެކު ތަރުތީބުވެގެން އައި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގުނު ކަމަށާއި އަދި އެ ތަހުގީގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވި ކަމަށެވެ.

 

"އެހެންވީމަ ތަރުތީބުވެގެން ދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ތަރުތީބު ވެގެން ދިޔަ ހުރިހާ ކަމަކީ ބާތިލް ކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅީފައިވީ ހިނދު އެ ތަރުތީބުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތަހުގީގެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދައުވާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އަސްލު އެއްވެސް ދައުވާއެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީވެ، ޕީޖީގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެންނަން ބޭނުންވޭ،" އިބްރާހިމް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އިބްރާހިމް ވަހީދު ވިދާޅުވީ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރާއެކު، ތަރުތީބުވެގެން އައި ހުރިހާ ކަމަކީ ބާތިލްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހައިކޯޓުގެ އަމުރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދައުވާއާމެދު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ އިންސާފުގެ ކަނޑި އައިސް ޖެހޭ ވަގުތު އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ ގާސިމް ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގާސިމް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ "ވާނުވާ" ޖަހައި ގާސިމް ބަންދުކޮށްފާނެތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް