ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

މެޑަމް ފާތުންގެ އަރިހުގައި ޑރ. ޖަމީލުގެ ޝަކުވާ ސައީދު ކުރައްވައިފި

  • މައިގަނޑު މައްސަލަ އަކީ ޑރ. ޖަމީލަށް ލިބޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވުން
  • އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ޑރ.ޖަމީލް ފެންނަމުން ދާތީ އިސް ސަފުގެ މީހުން ތިބީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި
  • ޑރ.ޖަމީލް ރައީސް ޔާމީންގެ ލޯޔަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހިލޭ ސާބަހަށްކަން މެޑަމް ފާހަގަ ކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 14:40 | 56,865

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހުގައި ސައީދު (ކ) ވަނީ ޑރ.ޖަމީލްގެ ޝަކުވާ ކުރައްވާފައި - އާކައިވް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތުންގެ އަރިހުގައި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މިހާރު ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑރ. ޖަމީލުގެ ޝަކުވާ، މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސައީދު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި, މެޑަމް ފާތުން އާ ބައްދަލު ކުރައްވާ އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައީދު ކުރެއްވި މައިގަނޑު ޝަކުވާ އަކީ، ޑރ. ޖަމީލް ކަންތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ހަމަ އެކަނި ޑރ. ޖަމީލަށް ސަމާލު ކަން ހޯއްދެވުމަށް ކަމަށާއި، އެހެން އެކަން ވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން އެންމެންގެ މުހިންމު ކަން ކުޑަވެ، ސަޕޯޓަރުންގެ ތާއީދު ޑރ. ޖަމީލަށް އިތުރުވަމުން ދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައެވެ.

މި ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން މެޑަމް ފާތުން ވިދާޅުވި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލުން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ތެދު ނިޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ޑރ. ޖަމީލްކަން އެކަމަނާ ވެސް އަދި ޚުދު ރައީސް ޔާމީން ވެސް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމުގައެވެ.

މެޑަމް ފާތުން، ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރ ކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ މުހައްމަދު ސައީދު އާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ޑރ. ޖަމީލް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ލޯޔަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ. ޖަމީލް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެއްވެސް އަގެއް ނެންގެވުމެއް ނެތި ހިލޭ ސާބަހަށް ކަމުގައެވެ.

މެޑަމް ފާތުން ވިދާޅުވި ކަމަށްވަނީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެއްވެސް މީހަކު ތެދު ނިޔަތުގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަން ނުގަންނަވާ ކަމުގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަން ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ތަމްސީލް ވުމަށް އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކޯޅުންތައް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ވާދަވެރިކަން ގޯހުން ގޯހަށް ދާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ޑރ. ޖަމީލުގެ މަސައްކަތައް ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ތައުރީފް ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުން ޑރ. ޖަމީލް ދުރުކުރެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން، ޑރ. ޖަމީލް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް ފާޅުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ޑރ. ޖަމީލްއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އޮތް ނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަވަން ފެއްޓެވި ހިސާބުން ފެށިގެން، ޑރ. ޖަމީލު ތަމްސީލް ވަމުންދަނީ، އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ކަން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.