ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 20:08
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު
ފޭސްބުކް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފެތެރެމުންދާ ރަށްތަކާ އެކަމަށް ހިއްވަރުދޭ މީހުން އެނގިއްޖެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
 
އެހެން ދީންތައް ފެތުރުމަށް ބާރުލިބޭ ފިކުރުތައް ފެތުރުމަށް ބައެއް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
 
ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރުތަކަށް ހިއްވަރު ދެނީ ކޮންބައެއް ކަމެއް އަދި ކިހާ އަދަދެއްގެ މީހުން ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ދިޔައީ ޖުމްލަ 49 ފިރިހެނުންން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފެތުރެމުންދާ ރަށްތަކާއި އެފަދަ ފިކުރުތަކަށް ހިއްވަރު ދޭ ވަކިވަކި ފަރުދުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަަމަށް މިނިސްޓަރު އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފް އަުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނެޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ހެދި "ދީނީ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅުމާ ބެހޭ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ"އާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަދައްކަވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ދީނި ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފެތުރިފައި ހުރި ރަށްތަކާއި މުޖުތަމައުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ފިކުރުތަކަށް ވާގިވާ ވަކިވަކި މީހުން ވެސް މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެ މައުލޫމާތުތައް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ސީރިޔާ އަދި އިރާގު ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ހިގާ ދާހިލީ ހަގުރާމަ އަށް ދާ މީހުން ތިބި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޖަމާއަތެއް ހިންގާ ބައެއް ނެތް ކަމަށް ބޭސްލައިން ރިޕޯޓުން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކަށް ދިޔުމަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި އަދި ޖިހާދު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ކަންތައްތައް ފަތުރުމުން ދަނީ ވަކިވަކި ފަރުދުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހަރުކަށި ވިސްނުންތަކަށް މީހންގެ ފިކުރު ބަދަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޮޑަށް އަމާޒު ކުރަނީ ޒުވާނުންނަށް ކަމަށާއި އަދި ގިނަ ފަހަރަށް އެފަދަ ކަންކަން ކޮށްފައި ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން ގިނަ އާއިލާތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ދިރާސާ އަށް ބަލައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވީ ތުރުކީ ސަރުކާރާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެ ގައުމަށް އެތެރެވެ ސީރިއާ އަށް ދާ މީހުން ހުއްޓުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ތުރުކީ މަގުން ސީރިއާ ހަނގުރާމަ އަށް ދާން އުޅުނު މީހުންތަކެއް ވަނީ ހުއްޓުވާފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކިހާ ބައެއް ކަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅު ނުވި ނަމަވެސް ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ދިޔައީ ޖުމްލަ 49 ފިރިހެނުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ ފިރިހެނުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ފިކުރީ އޮއިވަރުތަކެއް އަންނަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން ސިޔާސީ އަދި ތަފާތު އެހެން އިޖުތިމާއީ ފިކުރުތަކާއި ލާދީނީ ފިކުރުތަކާއި އެހެން ދީންތައް ފެތުރުމަށް ބާރުލިބޭ ފިކުރުތައް ފެތުރުމަށް ބައެއް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ބްރިގޭޑިއަ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގައި، އަމިއްލަ އިސް ނަގައިގެން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަންހެނުން ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުން އެހެން އަންހެނުންނަށް ވާގިވެރިވެ އެ ފިކުރު ފަތުރާއިރު، ބައެއް އަންހެނުންދާން ފިރިން މަޖުބޫރުކުރާ ކަމަށް ވެސް  މަންސޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް