އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ހައްޖު 1441

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް

  • ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށްދާއިރު މިހާތަނަށް 272,590 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ބަލި ސައުދީގައި ޖެހިފައިވޭ
  • ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އެތައް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވޭ
  • މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހައްޖުވެރިއަކު ފޮސިޓިވް ވެފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:56 | 2,719

ހައްޖުވެރިން ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން އުޅުމާ މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވޭ - ހަރަމައިންއިންފޯ

ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރި ވުމަށް އަޅާފައިވާ ވަރުގަދަ ފިވަޅުތަކާއެކު ކުރިއަށްދާ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިއަދީ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސް ކަމުގައިވާ އަރަފާތު ދުވަހެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށީ ބުދަ ދުވަހު ތަވާފުލް ގުދޫމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ސައުޔު ކުރުމަށްފަހު މައްކާ އާ ހަތް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ފޭލިގެ ސިޓީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ މިނާ އަށް ހައްޖުވެރިން ދަތުރު ފެށިއެވެ.

ތަވާފުލް ގުދޫމް އާއި ސައުޔު ކުރުމުގައި ހައްޖުވެރިން ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތައް ކަންކަން ކޮށްފައި ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހައްޖާއި އުމުރާއާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ ނައިބު ޑރ އަބްދުލް ފައްތާހް ހާމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ސިއްހީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ފަންސާސް ހައްޖުވެރިއަކަށް 50 ހެލްތު ލީޑަރުން ސައުދީން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އަޅުކަމުގެ ކަންކަން ހިންގާ ސަރަހައްދުތައް ސްޓެރެލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ނިމުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

ހުރިހާ އިރެއްގައިވެސް ހައްޖުވެރިންނަށް މާސްކް އެޅުން ވަނީ މަޖުބޫރު ކޮށްފައެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މައްކާގައި ހަތަރު ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ހުރުމަށްފަހުގައެވެ. މައްކާގައި ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ހަފްތާއެއް ވަންދެން އެކަހެރިކޮށް ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތައްވެސް ސައުދީން އޮތީ އަންގާފައެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ހައްޖުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާނޭ ކަމުގައެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން މިއަހަރު ހޮވި ދިހަހާހެއްހާ މީހުން ހައްޖަށް އިހްރާމް ބަނދެ ނިޔަތްގަތީ މީގާތު އަލް ސައިލް އަލް ކަބީރު ނުވަތަ ވާދީ މުހައްރަމް އިންނެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވި ގޮތުގެ މަތިން ބުދަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މިނާގައި ހައްޖުވެރިން ހޭދަ ކުރިއެވެ. މިނާގައި ހޭދަ ކުރާ ދުވަހަކީ ތަރުވިޔާ ދުވަސް ނުވަތަ ކަރުހިއްކުން ފިލުވުމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި އާއްމުކޮށް ކިޔާ ދުވަހެވެ.

ޓެންޓް ސިޓީގެ ގޮތުގައި މިނާ މަޝްހޫރުވެފައި އޮތްނަމަވެސް، މިފަހަރު ހައްޖުވެރިން މިނާގައި ތިބީ ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި އިމާރާތްތަކުގައެވެ. ހައްޖުވެރިންނަށް ތަންތާ ތިބޭ އިރުގަޔާއި ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭ އިރުވެސް ކެއުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވެސް ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނެވެ.

މިނާގައި ތިބެ، މާތްﷲ ގެ ހަޒްރަތައް ހައްޖުގެ އަޅުކަން ޚާލިސް ކުރުމުގެ ނިޔަތް އާކޮށް، ރެޔާއި ދުވާލު ދުއާ ކުރުމުގައި ތިބުމަށްފަހު، ހައްޖުވެރިން ފުރީ އަރަފާތަށް ދިއުމަށެވެ.

އަރަފާތައް ހައްޖުވެރިން ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަސްތަކުގައެވެ. މިނާ އިން ހައްޖުވެރިން ނަމިރާ މިސްކިތްތުގައި ހައްޖު ދުވަހުގެ ޚުތުބާ އަޑުއެހުމަށްފަހު މެންދުރު ނަމާދާއި އަސްރު ނަމާދު ޖަމްއުކޮށް ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުގައި ވުގޫފް ފުރިހަމަ ކުރާނީ ޓެންޓުތަކުގައި ކަމަށް ސައުދީ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ސިއްހީ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ހާޖީން އަރަފާތައް އަންނަންވާއިރަށް އަރަފާތުގެ ކްލިނިކްތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި އައިސީޔޫތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އަރަފާތާއި މުޒްދަލިފާގައި މޮބައިލް ހޮސްޕިޓަލްތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. ސައުދީ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ތަރުވިޔާ ދުވަހާ ހަމަހަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި އެއްވެސް ހައްޖުވެރިއެއްގެ ގައިން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.ސައުދީ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ޚާއްސަ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށް ހައްޖުގެ ފުރުސަތު މިއަހަރު ދިނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ކޮވިޑް19 ގެ ނުރައްކާ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުވެގެން ނުދާނެ ގޮތެއް ހެދުން ކަމުގައި ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އުމުރާ ކުރުމަށް ސައުދީ އަށް ދަތުރުކުރން އަދިވސް އޮތީ މަނާކޮށްފައެވެ. މަދު ބަޔަކު ބައިވެރިކޮށްގެން ހައްޖުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިއަހަރުގެ ހައްޖުވުމަށް ހޮވާފައިވަނީ އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. މިގޮތުން ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި 160 ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. ހާޖީންގެ ތެރެއިން 70 އިން ސައްތަ އަކީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް ވާއިރު އަނެއް 30 އިން ސައްތަ ހާޖީންނަކީ ސައުދީ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހައްޖަކީ އެކަމަށް ކުޅަދާނަ ވެގެންވާ ކޮންމެ މުސްލިމަކު އުމުރުން އެއްފަހަރު އަދާ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައވާ ދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ.

ބަލިން ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށްދާއިރު މިހާތަނަށް 272,590 (ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ) މީހުންނަށް ކޮވިޑް ބަލި ސައުދީގައި ޖެހިފައިވެއެވެ. ބަލީގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 41،205 (ސާޅީސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަހެއް) ގައެވެ. ދެހާހަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސީރިއަސް ހާލަތުގައި ތިބި ކަމަށް ސައުދީ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.