އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކޮށްފި

  • 670 ކިލޯގެ މޮޅު ފަށުވި، 120 ކިލޯގެ ރަން ބަރަނި، 100 ކިލޯގެ ރިހި ބަރަނި ބޭނުންކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:49 | 3,200

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުން ބޭއްވީ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ - ސައުދީ ގެޒެޓް

1441 ވަނަ އަހަރަށް ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ގެފުޅުގެ ބޭރުގައި ލާފައި އޮންނަ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ ހަރަކާތަކީ ގިނަ މުސްލިމުން ޝައުރުވެރިވާ ހަރަކާތެކެވެ.

މިމައްސަކަތަކީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދުރާލާ އެތައް އިންތިޒާމްތަކެއް ކުރެވިގެން ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން، ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ދެ މިސްކިތައް ޚާއްސަ އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގައި އެކުލެވެނީ ގެފުޅުގެ ހަތަރުފަރާތުން ހަރުކުރާ ހަތަރުގަނޑު ފޮއްޗާއި ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅުގައި ހަރުކުރާ ފަރުދާގެ މައްޗަށެވެ.

އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވަކިން ފޮތިގަނޑު ފާރުގެ މައްޗަށް އުފުލާ ފޮތިގަނޑުގެ މަތީކައިރި ހަރުކުރުމަށްފަހު އަނެއްކޮޅު ތިރިއަށް ވައްޓާލަނީއެވެ. އެއާ އެކުއެކީގައި ކުރިން ހަރުކޮށްފައި ހުރި އުރަކޮޅުގެ ބައިތައް މަތިން މޮހެލުމަށްފަހު ތިރިއަށް ވައްޓާލައެވެ.

ހަތަރުފަރާތުން އުރަކޮޅުގެ ބައިތައް ތިރިއަށް ވައްޓާލެވުމުން ފޮތީގަނޑުގެ ކައިރި، މަތިން ތިރިއަށް އެއް ފޮތިގަނޑު އަނެއް ފޮތިގަނޑާ ފަހައިގެން ގުޅުވައެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ތައްޔާރު ކުރުމަށް 670 ކިލޯގެ މޮޅު ފަށުވި އާއި 120 ކިލޯގެ ރަން ބަރަންޏާއި، 100 ކިލޯގެ ރިހި ބަރަނި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ސައުދީގެ 200 އެއްހާ ފަންނުވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އުރަކޮޅު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މައްސަކަތް ކުރަނީ ކިންގް އަބްދުލް އަޒީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ފޯ ހޯލީ ކާބާ ކިސްވާ ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.