ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ގާސިމްގެ އިސްތިއުނާފު

ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖެހި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު މިއަދު 2:00 ގައި!

  • ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތަފާތު ހަތަރު ތުހުމަތެއްގައި
  • ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖެހީ ހުކުރު ދުވަހު
  • ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް

އަޒުމޫން އަހުމަދު
azmoon_ahmed

ކ. މާލެ 12 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 13:59 2,301

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހަ ދުވަސް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު މިއަދު ފެށުމަށް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

 

ތަފާތު ހަތަރު ތުހުމަތެއްކޮށް ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހާފަ އެވެ.

 

ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖެހި މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު، އެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު މިއަދު މެންދުރު 2:00 އަށް އެ ކޯޓުގައި ވަނީ ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ. އިސްތިއުނާފު މިއަދު ފަށާއިރު، ގާސިމްގެ ބަންދަށް ޖެހި ހަ ދުވަސް މާދަމާއަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

 

ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުކޮށްފައި ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ވޯޓް ނެގުމަށް އެޖެންޑާކޮށް ވަގުތު ކައިވެރިވެފައިވަނިކޮށް، ގާސިމް ބޭނުންފުޅުވާ ވަކި ގޮތަކަށް އެ ވޯޓް އަނބުރާލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިއްވުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގަވާފައިވާ ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ އާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނަގަން އުޅޭ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ އާއި، ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ފަދަ އަމަލުތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެ ވޭތީ، މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހެކި ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އާއި އަދި މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ގާސިމްގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ތަހުގީގަށް ފެންނާތީ ކަމަށް އަމުރުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

މުއްދަތު މަޖިލީހާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ގާސިމްއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައަކީ ގާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައެއް ނޫންކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

 

ހިސާން ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ އަތުގައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތްއިރު ހެއްކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވާ އަދި ހެކި ފޮރުވާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތްކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ފުލުހުން ބުނާ ކަންތައްތަކާ އަދި ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި ހަވާލާދޭ ގާނޫނުގެ މާއްދާތަކާ ދިމާ ނުވާ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ހިސާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ހުށަހެޅި އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓް ފިޔަވައި ގާސިމްއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުން ވަނީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހެކި ހޯދުމަށް ކަމަށް ފުލުހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެކި ހޯދައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަނޑިޔާރު ފުލުހުންނަށް އެންގި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރެވޭނެ އިޖުރާއަތު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނާ ޚިލާފަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ގާސިމް ހާޒިރުކޮށްނުދޭތީ ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ. ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލާފަ އެވެ.

 

އެގޮތުން، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ހިފިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރަކު ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކުރުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރަން ވާނީ ސުޕީރިއާ ކޯޓެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ކޯޓެއްގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އަމުރަކަށް އެ ކޯޓުގައި އެދޭނީ އެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ކަމަށް ވެސް އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް