ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު މި ހަފުތާ ތެރޭ ގެޒެޓް ކުރެވޭނެ

  • މިގަވާއިދު ގެޒެޓްވެގެން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތަށް އެދޭ މީހުންނަށް ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް ސާފުކޮށް އެނގިގެންދާނެ
  • ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ އެންމެ ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައް

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 18:09 | 3,684

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ މުޅި ގަވާއިދު އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށް މިހަފްތާތެރޭގައި ގެޒެޓް ކުރެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ފަހަކަށް އައިސް ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައަށް މެމްބަރުން ބަހުސްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަށް މަސް ދުވަހު މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދިޔަ އެއް މަސައްކަތަކީ މި ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަލަންޖެހުނު ކަމަށެވެ.

މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބެލެންސް ކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމާއި އަވަސް ކޮށްދިނުމާއި ހަމަ އެއާއެކު އަވަސް ކުރާއިރުގައި މިފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ނޫނީ އިންސާނީ ވަގުފާރި މީގައި ހިމެނޭތޯ ނޫންތޯ މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިސްކަލޭޝަން އޮންނަ ކަމެއް. މަސައްކަތް ކުރަމުންމިދަނީ މިގަވާއިދު ތެރެއިން މިނިސްޓަރަށްވެސް އަދި މިކަން ހިންގަން ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް ޑިސްކްރެޝަން ވީހާވެސް ވަރަކަށް ކުޑަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ ސީދާ އޮޓަމޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަބަދުވެސް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ޑިސްކްރެޝަނެއް އޮންނާނެ.

~ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް/ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިގަވާއިދު ގެޒެޓް ވެގެން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތަށް އެދޭ މީހުންނަށް ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް ސާފުކޮށް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ އެންމެ ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައްކަމަށެވެ.

އިންސާނުންތަކެއް ވިއްކައިގެން ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ މިހާ ހަޑިމުޑުދާރު ކަމެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައަކީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާ އަޅާބަލާއިރު މުޑުދާރު މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމަކީ އެތައް ބައިވަރު އިންސާނުންތަކެއް އަނިޔާވެރިކަމާއެކު އެމީހުންގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާ އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޭގެ ނުރައްކާތަކާއި އަދި އިގްތިޞާދަށާއި އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް ވެސް އޭގެ ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވާފައިވާކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު އައިސް މި މަސައްކަތް ފެށުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވާކަހަލަ އަޅުގަނޑު ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެކޭ މިއީ. އަޅުގަނޑޭ އެމީހުން ގެނައީ އަޅުގަނޑު ކުރިކަމެކޭ މިއީ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އެގޮތް ވެސް. އަޅުގަނޑު މިމަސައްކަތްކުރަނީ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް. އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ މީހެއް ވެސް ނުހުންނާނެ މިކަމުގައި އަދި އަޅުގަނޑު ޖެހިލުންވާނެ ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑު މިމަގާމާއި ހަވާލުވެ ހުރިހާ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތަށް މިކަން އަޅުގަނޑު ކުރިޔަށް ގެންދާނަން. މިކަމަކީ ވަރަށް ހައްސާސް މައްސަލައެއް. ފަސޭހަކޮށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން މީކީ.

~ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް/ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެގޮތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާއިރު، ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަކީ އޭގެ ތެރެއިން މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބިދޭސީން އެތެރެކުރަން ހުއްދަ ދޭއިރު، މިކަންކަމަށް ބަލާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ބިދޭސީންގެ އެކޮމޮޑޭޝަންގެ މައްސަލައަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ގުޅިފަޅުން 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މި ސަރަހައްދު ހިއްކައި އެތަނުގައި އިމާރާތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ވަރކަރސް ވިލެޖްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، 40،000 ބިދޭސީންނަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި، ރާއްޖެއަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން އެތެރެވެވޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް ލިމިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ބިދޭސީން އެތެރެވެވޭ ލިމިޓުތައް ކަނޑައެޅުމާއެކު، ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ނަން ސްކިލްޑް ލޭބަރުން ގެނައުން ސަރުކާރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.