ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 00:20
މިއަހަރު ބޭއްވި ނެޓްބޯލް އޮފީސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
މިއަހަރު ބޭއްވި ނެޓްބޯލް އޮފީސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނެޓްބޯލް
ޕޭރެންޓް ޓީޗާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 57 ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެ
މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު

ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޭރެންޓް ޓީޗާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 57 ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފިރިހެން ޓީމުތަކުގެ އަދަދު މީގެ ކުރިން ބާއްވާފައިވާ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރެވެ.

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބެލެނިވެރިންގެ އަންހެން ބައިގައި ޖުމްލަ 24 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، މާފަންނު މަދަރުސާ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ބުރޫޖް ޕްރީ ސްކޫލް، ފަލާހް ޕްރީ ސްކޫލް، ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލް، ބިލަބޮންގ ހައި އެންޑް ކެންގަރޫ ކިޑްސް، ކަލާފާނު ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް، އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީ ސްކޫލް، ލިވިންގ ވެލިއުސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރީ ސްކޫލް، އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ހިރިޔާ ސްކޫލް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލް، ދަރުމަންތަ ސްކޫލް، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، ބްރިޖް ލިޓްލް ލާނާސް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ގެޓަވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ރެހެންދި ސްކޫލް އަދި ގަލޮޅު މަދަރުސާ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބެލެނިވެރިންގެ ފިރިހެން ބައިގައި ހިމެނެނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ބިލަބޮންގ ހައި އެންޑް ކެންގަރޫ ކިޑްސް، ކަލާފާނު ސްކޫލް، އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީ ސްކޫލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް އަދި ގަލޮޅު މަދަރުސާ އެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެއިން ޓީމުތައް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ޓީޗަރުންގެ ބައިން 20 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، މާފަންނު މަދަރުސާ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ބުރޫޖް ޕްރީ ސްކޫލް، ފަލާހް ޕްރީ ސްކޫލް، ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލް، ބިލަބޮންގ ހައި އެންޑް ކެންގަރޫ ކިޑްސް، ކަލާފާނު ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް، އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީ ސްކޫލް، ލިވިންގ ވެލިއުސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރީ ސްކޫލް، އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ހިރިޔާ ސްކޫލް، ދަރުމަންތަ ސްކޫލް، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، ގެޓަވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ރެހެންދި ސްކޫލް އަދި ގަލޮޅު މަދަރުސާ އެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ޓީޗަރުންގެ ބައިގައި ތިން ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، ބިލަބޮންގ ހައި އެންޑް ކެންގަރޫ ކިޑްސް އަދި ކަލާފާނު ސްކޫލެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އައުޓްޑޯ ނެޓްބޯލް ކޯޓުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
- ކޮމެންޓް