ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުން

މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ސީއެސްސީގެ އެންމެ މެމްބަރެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، ސީއެސްސީގެ އެންމެ މެމްބަރެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި
  • އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޝަމީމު، ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް ޝަހީދު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ޒަކަރިއްޔާ
  • އާމިރާ މަގާމުން ވަކި ނުކުރަން ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައި

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 13:47 | 2,275

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ އިބްރާހީމް ޝަހީޤް (ކ-2): އަނެއް ތިން މެމްބަރުން ވަނީ މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީޤް މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ފާތިމަތު އާމިރާ ފިޔަވާ ދެން އެކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވި 4 މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރަން، މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށް، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވަނީ އެރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ނަމަވެސް، ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެރިޕޯޓް އެޖެންޑާ ކުރެއްވުމާއެކު، މަގާމުން ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ، ސީއެސްސީގެ ރައީސް އަލީ ޝަމީމު އާއި އެކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް ޝަހީދު މުހައްމަދުގެ އިތުރުން، އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، އެ 3 ބޭފުޅުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ 3 ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ބާކީ ހުރި މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީޤް، ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ 48 މެމްބަރުން އިންތިފާގުން ނެވެ.

ކޮމިޓީން ވަނީ އާމިރާއަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ސާފުކޮށް އާމިރާ ވަކިކުރަންޖެހޭ ސަބައެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އާމިރާ އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބެލުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ އާމިރާ އަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. އާމިރާ ވަކިކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމްއެވެ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމެވެ. މިމައްސަލައިގަ ނެގި ވޯޓުގައި އާމިރާ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީގެ 5 މެމްބަރުންވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި މިކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ 9 ކަމެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ބުނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ބޮޑުކަމުން މިނިސްޓްރީތަކުގެ އޮނިގަނޑު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނުނިމި އެތަކެއް ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ހިންގުން ޚަރުދަނާކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދައްޗެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ވަޒީރުން ކޮމިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަޒީރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނުކުރުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތައް ދިމާވެފައިވާކަން ބައެއް ވަޒީރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ނާއިންސާފު ގޮތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި، އޮފީސްތަކުގެ ބައެއް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީން އައްޔަންކުރުމުގައި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހުރި މައްސަަލަތައް ކޮމެޓީން ބަލާފައިވެއެވެެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.