ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ

އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުވިޔަ ނުދޭން: ވިސާމް

  • ކުރިން ވެސް އަދި މިހާރުވެސް އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރެއިން ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާކަމަށް ވިސާމު ތުހުމަތު ކުރެއްވި
  • މިހާރު އިމިގްރޭޝަންގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ އެފަދަ މީހުން ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކޮށް، ތަހުގީގު ކުރުމަށް ވިސާމު ގޮވާލެއްވި
  • ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަ ނުކުރައްވާތީ، ވިސާމް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 15:39 | 6,223

ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް: ބިދޭސީން މައްސަލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކުރީގެ ވެރިންނާއި މިހާރުގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން "ޖަރީމާ" ހިންގި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގުމަށް ގޮވާލެއްވި - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުވިޔަ ނުދޭން ކަމަށާއި، އިމިގްރޭޝަންގައި ތިބި އެފަދަ ވެރިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެފައިވާ ބިދޭސީން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކުރިމަތިލާ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ވިސާމް ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ސީރިއަސް ވެގެން އުޅެންވީ ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލި ހިސާބުން ނޫން ކަމަށާއި ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ މާކުރިންވެސް ހައްލުކުރަންޖެހި، ނުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު، އެކިއެކި ރަށްތަކުގައި، ބިދޭސީން ބިދޭސީންނާ ކުރިމަތިލާ މަރާފައި އެބަހުރި. މިފަދަ ކިތައްމެ ހިނގާފައިހުރިއިރުވެސް އޭރުގައި މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފަނުވާކަން ފާހަގަކުރަން. 2019 ވަނަ އަހަރު އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން 15 ކުންފުންޏެއް (ބިދޭސީން ގެންނަ އެޖެންސީ) ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން އެތެރެ ކުރާކަމަށްބުނެ އާންމުކޮށްފައިވޭ. އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން، މައުލޫމާތު ދީފައިވޭ، 4 މައްސަލައެއް ފުލުހަށް އޭރު ހުށަހެޅި، ދައުވާ ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި އޮތްކަމަށް. އަދި 40 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ މިހާރުވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރު 40 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ބެލުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވޭ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް

ވިސާމް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓާސްކްފޯސްއެއް ހަދައި، ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާކަން ވިސާމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް، ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އިމިގްރޭޝަންގައި ތިބި ނުފޫޒުފަދަ ވެރިންގެ ސަބަބުން އެމަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާ ކަމަށް ވިސާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތްތައް މަގާމުން އެކަހެރިކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ވިސާމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މިފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިއިރު، ހަގީގަތުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުންވެސް އެބަޖެހޭ މިމައްސަލަތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭން، އަދި މިކަމުގައި ޝާމިލްވަނީ ކޮންކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން އެބަޖެހޭ އެނގެން. ހަގީގަތުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހުރި މޫތައް (ބިދޭސީންގެ އެތެރެކުރުމުގައި އުޅޭ) ލުހެލާ މިމައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާއިރު، މިވަގުތުވެސް އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަނީ މިމައްސަލަ ވިޔަނުދިނުމަށްކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މީގެ އެއްހެކި އެއީ ގާވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅުނު އަދި މަނީ ލޯންޑަރިންގއަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ޑީޕޯޓްކޮށްލި މައްސަލަ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް

ވިސާމު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ފަދަ ބޮޑެތި ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލުމަކުން މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ މީހުންނާއި އެމީހުންނާއެކު، ބައިވެރިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަންކަމުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ނުވަތަ ކުރިން އުޅުނު ފަރާތެއްވިޔަސް އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގުމަށް ވިސާމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މިވަގުތު ވެސް އިމިގްރޭޝަންގެ ވަޒީފާގައި އެފަދަ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން އެބައުޅޭ ކަމަށާއި، އެފަދަ ބަޔަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭނަމަ، އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކޮށް، އެމައްސަލަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ވިސާމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދިޔައީ ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ދަށަށް ގޮސް، ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދީ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިފަހުން ބިދޭސީން ކުރި ދެތިން އިހުތިޖާޖެއް ނުރައްކާތެރި މުޒާހަރާތަކަށް ބަދަލުވެގެން ގޮސް، މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.