ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުން

ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭ: މަޙްލޫފް

  • "ބައެއް ގައުމީ ޓީމުތަކަށް އެއްވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ވާދަނުކޮށް އެލަވަންސް ލިބޭ"
  • ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލި އެލަވަންސް މިހާރު އަންނަނީ ދެމުން

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 19:45 | 2,734

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް - ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެމުން އަންނަ އެލަވަންސްގެ ތަފާތު ނައްތާލައި، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ 5،000 ރުފިޔާއަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ މުޅި އަހަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ވާދަނުކޮށް ބައެއް ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ލިބޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަވާ ގޮތަށް ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުން މުޅި އަހަރު އެއްވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިނުކޮށް މުސާރަ ލިބޭ. ހަމައެއްނުޖެހޭ ދެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް އެބަގެންނަން ޖެހޭ. ފުޓްބޯޅައަށް ބަލާއިރުގައި އެމީހުން މި އޮންނަނީ މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ބިޒީކޮށް. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ބިޒީކޮށް ހުރި ބައިވެރިވާ މުބާރާތްތައް ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ހަމަ ރަނގަޅޭ މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި މުސާރަ ދިނުމަށް. އެކަމަކު މިސާލަކަށް އެއް ކުޅިވަރެއް ހަމައެކަނި އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މިސާލަކަށް ދާ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މުޅި އަހަރު އަޅުގަނަޑަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ނެޝަނަލް ޓީމެއް ޕްރެކްޓިސްއެއް ކުރާނެހެން. އެހެންވީމަ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އުސޫލުތަކެއް އެބަ ހަދަންޖޭހެ.

~ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް

ގައުމީ ޓީމުގެ 328 ކުޅުންތެރިންނަށް ސަރުކާރުން ކޮންމެ މަހަކު 1.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ސަރުކާރުން ވަނީ އަންހެން އަދި ފިރެހެން ކުޅުންތެރިން ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ކޮންމެ މަހަކު 5،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް ދެމުންނެވެ.

ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއިރު، ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ގައުމީ ޓީމުތަކުން ފަރިތަނުކުރާތީ މީގެ ކުރިން ވަނީ އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ވަޒީރު ކުރިއަށްގެންދެވި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އަލުން ވަނީ އެލަވަންސް ދޭން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.