ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 16:03
ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ގޫގުލް
އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ނިކުންނަންޖެހޭނީ ހަމަޖެހިގެން: ކޮންޓޭ
ޗެލްސީ އޮތީ 75 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި
ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 57 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ނިކުންނަން ޖެހޭނީ ހަމަޖެހިގެންކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

 

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކޮންޓޭ ބުނީ ޗެލްސީ ކިތަންމެ ބޮޑު ލީޑަކާ އެކު ލީގު ތައްޓަށް ވާދަކުރި ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގައި ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން ނިކުންނަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

 

ކޮންޓޭ ބުނީ މިހާރު ޗެލްސީ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ މެޗެއްވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޯލްޓްރަފޮޑްގައި ކުޅޭ މެޗަށްވެސް ޗެލްސީން ނިކުންނަން ވާނީ ސީދާ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ކަމަށެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުވާނެކަން ފާހަގަކުރަމުން ކޮންޓޭ ބުނީ ޗެލްސީ ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި، ޗެލްސީ މިވަގުތު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑް އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި ޓޮޓެންހަމް އާއި ބޯންމައުތް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ތަފާތުވާނެކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ޗެލްސީ ކުޅޭ މެޗަށްވުރެ، ޓޮޓެންހަމް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޯންމައުތް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަވާނެ ކަމަށްވެސް ކޮންޓޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ޓޮޓެންހަމް އަށް ޕޮއިންޓް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

 

ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ބޭނުންވާނީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ޓީމު ބަލިކުރަން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑްވެސް ނިކުންނާނީ ޗެލްސީ ބަލިކުރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށްވެސް ކޮންޓޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، ޗެލްސީ އޮތީ ކުޅުނު 31 މެޗުން ލިބުނު 75 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ކުޅުނު 30 މެޗުން ލިބުނު 57 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
- ކޮމެންޓް