ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތ
ޖިންސީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިވުމާއެކު، ޑާކްރެއިން އިން ޖުމައްޔިލް އެކަހެރި ކޮށްފި
 
ޖުމައްޔިލްއަކީ އާންމުގެ މެދުގައި މަގްބޫލް ފަންނާނެއް
 
މިކަމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ އެއްވެސް ބަހެއް މިހާތަނަށް ބުނެފައިނުވޭ
 
މިހާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުން އޭނާ ވަކިކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް
ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކުން އޭނާ ދުރުކޮށްފިއެވެ.

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނީ ގިނަ ފިލްމުތަކަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ތުހުތަމަތުތައް އެކުންފުންޏަށް ވެސް އެނގިފައިވަނީ، މި ތުހުމަތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ހިސާބުން ކަމަށެވެ.

ޑާކްރެއިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ޖުމައްޔިލްއާއެކު އެންމެ ފަހުން ތައްޔާރު ކުރި ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އޭރު ނިމި، މިއަހަރު ޖުލައިގައި އަޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ އަމަލެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ ހަމައިން ޖުމައްޔިލާއެކު، މިހާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުން އޭނާ ދުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑާކްރެއިން ބުނީ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި، ރޭޕް ގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އަދި އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ވެސް ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަކާއެކު ޑާކްރެއިން އަބަދުވެސް ވާކަމަށް މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އޭނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
17%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
17%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
17%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved