ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ހޯރަފުށީގައި ގާއިމްކުރާ ފެން ޕްލާންޓް

ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދު ކުރާ ޕްލާންޓެއް ހޯރަފުށީގައި ގާއިމު ކުރަނީ

  • ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގަންނާނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު
  • ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ
  • ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 10،000 ފުޅި ބަންދުކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 2 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 19:17 | 14,150

ހއ. ހޯރަފުށި؛ މި ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ ބޮޓެލިންގ ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ބޯފެން ބަންދު ކުރާ ބޮޓެލިންގ ޕްލާންޓް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ގާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދެވެ. އަދި ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ގޮތަށް ޖޮއިންޓްވެންޗާ އުސޫލުން ބޯފެން އުފައްދާ ފުޅީގައި ބަންދު ކުރާ ޕްލާންޓެއް ގާއިމު ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، ކުރިއަށް އޮތް 6 މަހާއި 8 މަސް ދުވަހާ ދެމެދު މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުއެވެ. ސައީދު ވިދާޅުވީ މި ސިނާއަތަށް އަލަށް ވަންނަ ކުންފުންޏަކަށް ވުމުން ފެން ވިއްކާނީ ވީހާ ވެސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަމަށާއި، އަމާޒަކީ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗާއި، އަދި ކައިރި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް ވެސް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރިސޯޓުތަކަށް ވެސް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށާއި، ރިސޯޓުތަކުން އެދިލައްވާ ނަމަ ފެން ފުޅީގައި އެ ރިސޯޓެއްގައި ނަން ނުވަތަ ލޭބަލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ސައީދު ވިދާޅުވީ ފެން ޕްލާންޓަކީ ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ގޮތަކަށް ފެން އުފައްދާނެ ޕްލާންޓެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން 70 އިންސައްތަ ކަރަންޓް އުފައްދާނީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަމަށާއި، ފެން ބަންދު ކުރާނީ ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ

އެގޮތުން މަސައްކަތް ފަށައިގަންނަ އިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 10،000އާއި 12،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފެން ފުޅި ބަންދު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ޑިމާންޑަށް ބެލުމަށްފަހު ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާއިރު ހޯރަފުށީގެ ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ އެއް ހަރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ކައުންސިލުން ހޭދަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި 8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އެ ރަށުގައި ބޮޓެލިން ޕްލާންޓެއް ގާއިމު ކުރަން ލިބިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ފައިނޭންސްތައް ހަމަޖައްސާ އަދި މަސައްކަތް ނިމުމުން އޮޕަރޭޓް ކުރާނީ ވެސް ފެނަކައިން ކަމަށެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ވަހީދު ވިދާޅުވީ ޕްލާންޓް ހިންގަން ފެށުމުން ލިބޭ ފައިދާގެ 40 އިންސައްތަ ވަންނާނީ ކައުންސިލަށް ކަމަށާއި، 60 އިންސައްތަ ފައިދާ ދާނީ ފެނަކައަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮޓެލިންގ ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ފެށޭ ހިސާބުން 20 ވަރަކަށް ވަޒީފާ ރަށުގައި އުފެދިގެން ދާނެ ކަމަށާއި، ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އިސްކަން ދޭނީ ރަށު މީހުންނަށް ކަމަށެވެ.

ފެނަކައާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ގާއިމު ކުރާ ބޯ ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމު ކުރާ ބިއްލޫރު ފުޅީގައި ފެން ބަންދު ކުރާ ޕްލާންޓެވެ. ހޯރަފުށީގައި ފެނުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފެނަކައިން ބުނެފައި ވަނީ ފެން ބަންދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށުގެ ފެންފަށަލައިން ފެންނަ ނަގައިގެން ކަމަށެވެ. ފެނަކައިން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ހޯރަފުއްޓަށް ފެނުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.