ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ހުޅުވާލުން
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފަށާނީ މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން: މިނިސްޓްރީ
 
ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މާސްކު އަޅައިގެން ތިބެން ޖެހޭނެ
 
އަމިއްލަ މުސަލައެއް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
 
ސިޓީ ކައުންސިލުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ އާއްމުކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
މިސްކިތުގައި ތިބޭއިރު މާސްކު އަޅަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައި
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ބުދަ ދުވަހު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާނީ މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލާއިރު މާލޭ ސީޓީ ކައުންސިލުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންްތަކުގެ އިތުރުން މިސްކިތަށްދާ މީހުންގެ އިތުރުން އިމާމުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމަނައި ސާކިއުލާއެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ހުޅުވާލާ މިސްކިތުގައި ކާޕެޓު އަޅަފައި ނެތުމާއި، ކޮންމެ ނަމާދެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މިސްކިތުގައި މޮޕުލައި ސާފު ކުރުމާއި، ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު މިސްކިތުގައި ހަމަޖެއްސުން އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ އެއާކޯން ބޭނުން ނުކުރުމާއި އެއާކޯން ބޭނުން ކުރާ ނަމަ، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވައި ވައި ބަދަލުވާނޭ ގޮތް ހެދުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާ އެންމެންވެސް މިސްކިތުގައި ތިބޭއިރު މާސްކު އަޅައިގެން ތިބުމަށާއި، އަމިއްލަ މުސަލައެއް ގެންދިޔުމާއި، އަމިއްލަ މުސައްލަމަތީ ނޫން ގޮތަކަށް ނަމާދު ނުކުރަން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސާކިއުލާގައި ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑު ބަލީގެ ރިސްކް ކެޓަގަރީ ނުވަތަ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުވާ މީހުންނާއި ކޮވިޑުގެ އަލާމަތްތައް ހުންނަ މީހުން، ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ނުދިޔުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އިމާމުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ބަންގި އަށް ފަހު ފަސް މިނިޓް ތެރޭ ގަމަށްދީ ނަމާދު ފެށުމާއި އެއްވެސް ނަމާދެއް ހަތް މިނިޓަށް ދިގު ނުކުރުމެެވެ.

މާލޭގެ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލީ މާޗް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved