ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް

 • މިބިލް ބަލައިގަތުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 64 މެމްބަރުން ވަނީ ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި
 • މިބިލަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލެއް

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 16:52 | 1,476

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020 މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 64 މެމްބަރުން ވަނީ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. މިބިލަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާޢަތުތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ވަގުތީ ބަދަލުތައް ގެނެސް އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަމަލުކުރާނެ ހާއްސަ އުސޫލުތައް ވަގުތީ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެކެވެ.

މިބިލުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް މަގުމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނެރިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިބިލުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން އަދި މީގެއިތުރުންވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކަށް ލުއިތަކެއް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ދިރިއުޅޭ ތަންތަން:

 1. އެއްވެސް ފަރާތެއް މަގުމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނެރިގެންނުވާނެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ދެމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށް ބިލުގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވޭ
 2. މިކަން ލާޒިމު ކޮށްފައިވަނީ، ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ތަނުން ނުނެރެވުނަސް، ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތަށް ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ކުލި ދެއްކުމުން ބަރީޢަނުވާ ގޮތަށް
 3. ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މެދު ކަނޑާލައިގެން ނުވާނެ

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ:

 1. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތި މަގުމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ބޯހިޔާ ވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ
 2. ވަގުތީ ބޯހިޔާ ވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭއިރު، އެތަންތަނުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައްވެސް ބިލުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި
 3. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތި ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ
 4. އެފަދައިން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭއިރު، އެކަން ކުރަންވާނީ، ރައްކާތެރި އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ:

 1. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ސަލާމާއި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ އާއި އެނޫންވެސް ހާއްސަ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެ
 2. އެގޮތުން، ބިލުގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ލާޒިމު ކަމެއް
 3. މި ބިލުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ހުއްދަވާނެ ހާލަތްތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހާލަތްތައް، ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
 4. އެގޮތުން، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމަށް، ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށް ހުއްދަވާނެ ހާލަތްތަކަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެފަދައިން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، އެ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައިސްފައިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެމުން ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ކަމުގައި ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވޭ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.