ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެފްއޭއެމްއާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ

އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ކަންކަން ކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

  • މައްސަލައިގައި ޤާނޫގައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް އަމަލު ކުރުމަށްފަހު މެނުވީ، އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި
  • މައްސަލައިގެ ބޭނުމަކީ އެފްއޭއެމް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާކުރުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 15:44 | 1,634

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް: އަސާސީ ގަވައިދުގައި ބުނާ ކަންކަން ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި - އެފްއޭއެމް

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާތީ، އެފްއޭއެމްއާ ދޭތެރޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އޭއެފްސީ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އާޒިމް އަންގާރަ ދުވަހު ހުށަހެޅި މައްސަލަގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި އެފްއޭއެމަށް ގިނަ ކަންތަކަށް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އަލީ އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ކުޅިވަރު ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކްލަބު ޖަމިޔާއްތައް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ފެޑަރޭޝަންތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ފާރަވެރިވުމަށާއި، ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، ޤާނޫނީ ގޮތުން މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން ނުގެންދާތީ، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް، ދައުލަތުން އެފަރާތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ފެންވަރުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވާދަވެރިކޮށް ކުޅޭ އެންމެހާ ކުޅިވަރުތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގައުމީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް، އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި، ހުރިހާ މީހުންނަށް، ބައިވެރިވެވޭ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް، މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް. 2016 ނޮވެމްބަރު 20 ގައި އިންތިޚާބުވި އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އެ އިދާރާ ހިންގަމުން ދަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވައިދާ 30/2015 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ދެކެން. އެ ގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ 2016 ނޮވެމްބަރު 20 ގައި އިންތިޚާބުވި ފަހުން ތަފަތާ އެކިއެކި ދުވަސްވަރު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ރަސްމީކޮށް އިންތިޚާބުވި ބައެއް ފަރާތްތައް ވަނީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ، ހިންގާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި. އަދި އެގޮތުން ހުސްވި މަގާމުތަކަށް، އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވީ ހިނދު، އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ވުމަށްފަހު، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމެއް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 50% މަގާމާއި ހަމައަށް، މަގާމެއް ހުސްވެއްޖެ ނަމަ، ޖެހިގެން އޮންނަ ކޮންގްރެސްއާ ހަމައަށް އެ ހުސްވި މަގާމަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރުމުގެ ބާރު އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ކޮންގްރެސްގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރުގެ ބާކީއޮތްބައި އައްޔަން ކުރެވުނު މަގާމުތަކަށް އަލުން މީހުން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ކަން ސާފުކޮށް އިނގެން އޮތް ހިނދު، ކްލަބު ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވައިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގައި ޖަމިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 30 ދުވަހުގެ ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީ އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނޭ ކަމަށާއި އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ މަގާމަށް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތް ހިނދު 30/2015 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ކުޅޭ އެންމެހާއި ކުޅިވަރެއްގައިމެ، ހަރަކާތްތެރިވާ ކްލަބު ޖަމިއްޔާ އަދި އެސޯސިއޭޝަންތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އަސާސީ އަދި ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތްތައް އަމަލު ކުރޭތޯ ފާރަވެރިވެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތް ހިނދު، ހަމަ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އަދަދަށް ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ނުވުމާއި، އަދި 83 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އެސޯސިއޭޝަންތައް އުފައްދާފައި ނެތުން. ކްލަބު ޖަމިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވައިދުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައި ޖަމިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވާއިރު ޖަމިއްޔާއަކުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް ވިދިގެން ދެ އަހަރުވެފައިވާ ނަމަ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވީ ހިނދު، އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ގަވައިދާއި 30/2015 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އެންގުމަށާއި، އަދި މި އެންމެހާއި ކަންކަމަށް އަމަލު ކުރުމަށްފަހު މެނުވީ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށާއި، އަދި ވަގުތުން ވަގުތަށް މިކަންކަން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން.

~ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް

މެންބަރުންގެ ބަހުސް

މި މައްސަލާގައި ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި 2008-2012 އަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ޒަމާނުގައި ކުޅިވަރަކީ ކުޅިވަރެއް ނޫން ކަމަށާއި ކުޅިވަރަކީ ތަޢުލީމެއް އުނގަންނައިދިނުމެއް ކަމަށާއި، އަދި ކުޅިވަރަކީ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށެވެ. ކުޅިވަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޑަކުދިން ޒުވާނުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އެތައްއެތައް ކަމެއް ދަސްކުރާ ކަމަށާއި ޤާނޫނެއް ހަދައި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަން ނުކުރުމުން މިއީ ޤާނޫނު ދައުލަތެކޭ ބުނެ ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ކުޅިވަރުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވުޖޫދު ކުރެވުނު ޤާނޫނެއް ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ލެއާއި ގުޅިފައިވާ ކުޅިވަރަކަށް ވާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ބޭނުމަކީ އެފްއޭއެމް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާ ކުރުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން ތިންވަނަ ފަރާތެއް ވަންނަނަމަ، ފުޓްބޯޅަ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި ނުފޫޒް ފޯރުވަން ކަމެއްކޮށްފައި ނުވާއިރު، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ މިތަނަށް އައުމުން ދައްކާނެ ވާހަކަ އެބަހުރި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައަށް ނުވަ މެންބަރަކު ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު، މި މައްސަލާއި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ހުރި ހަމަ އެކަނި މެމްބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ކަޅުއަދިރި ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކަށް ވާއިރު، މި މައްސަލާގައި ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅުން ނަމަ އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވަކި ވުޒާރާއަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަން ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، އެކަން ބެލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ އެފްއޭއެމްގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ވަނުން ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް އާއި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް އާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން އާއި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އާއި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުހިސިން ޙަމީދު އާއި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން އާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ވާހަކަގައި ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު، މައްސަލާގައިވާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި މައްސަލަގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ފުޓްބޯޅައަށް ޚަރަދު ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ބަލާއިރު އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން ފެންނަނަމުން ދަނީ ހަމަހަމަ އުސޫލުން ކްލަބުތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރަމުން ނުދާތަން ކަމަށާއި، އެ ހާލަތުގައި ވެސް ސަރުކާރަށް ޗުއްޕުވެސް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާނަމަ، އެފްއޭއެމާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފީފާގެ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގައި ނެތް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކްލަބުތައް ކަމަށްވާ ވިކްޓަރީ، ނިއުރޭޑިއަންޓް އަދި ވެލެންސިއާއަށް ހެދި ގޮތް އެއީ ފެންނަން ހުރި ކަންކަން ކަމަށާއި، އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އެ އިދާރާ ހިންގަމުން ނުދާ ކަމަށް އަޙްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވީ ފުޓްބޯޅަ ހަލާކު ވެގެންދިޔައީ ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުޓްބޯޅައަކީ ކޯއްޗެއްކަން ނޭނގި އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ވަން ހިސާބުން ކަމަށާއި، މުޅިރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތައް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްއަކު ހޮވެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވޯޓު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން ކުރި ފަރާތްތަކުން ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް ހަދާފައިވާއިރު، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ފުޓްބޯޅައިން ނާޖާއިޒު ފާއިދާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޑިފެންޑަރު އަޙްމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބު ނިއުރޭޑިއަންޓް ވުޖޫދުން ފޮހެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެފްއޭއެމްގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކަމަށެވެ. ކުޅިވަރުގެ އާޖު ފާޖު ނޭނގޭ މުޙައްމަދު ޝަވީދު ކިޔާ މީހެއްގެ އަވާގައި ޖެހިގެން ކުޅިވަރު ހަލާކުވަމުންދާއިރު، އެކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ނިއުގެ ޗެއާމަންކަންވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ މަޖިލީހުގައި މި މައްސަލަ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން، މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 66 މެންބަރުގެ ތެރެއިން 65 މެންބަރުގެ ވޯޓުން މި މައްސލަ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ކޮންގްރެސް މި ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ކޮންގްރެސް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ މާޗު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭއެވެ. އެކަމަކު އެ ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވުނީ ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ހީނާ އަޙްމަދު ސަލީމް އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ބޭއްވުން އެ ކޮމިޝަނުން މަނާކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ކޮމިޝަނުން ކުރާނެ ކަމަކީ އިންތިހާބު ކުރިޔަށްދާއިރި އޮބްޒާވް ކުރުން ކަމަށެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭ ތާރީޚުގެ ނުވަ މަސް ދުވަސް ކުރިން އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އެ އިދާރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ. ބައްސާމަށް ތާއީދުކުރާކަން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބުތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އާއި، ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަދި ކްލަބު އީގަލްސް ހިމެނޭއިރު، ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން ކްލަބު ވެލެންސިއާ އާއި ކްލަބު ޕީކޭ އާއި ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.