ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގުޅިފަޅު މަޝްރޫޢު

ގުޅިފަޅުން ހިއްކާ ބިމުގައި 6000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައަޅަން ފާސްކޮށްފި

  • މިރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 65 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
  • ރިޕޯޓްގައި މިހާރުން މިހާރަށް 9 ކަމެއް ކުރުމަށް ލަފާދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 17:18 | 3,253

ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން - އީޕީއޭ

ރާއްޖޭގެ މައި ޕޯޓް ހެދުމަށް ކ. ގުޅިފަޅުން ހިންގާ ބިމުގައި، މަދުވެގެން 6000 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ބިން ކަނޑައަޅަން، ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ކ. ގުޅިފަޅު ޕޯޓް މަޝްރޫޢުއަށް ބިން ހިއްކަން ފެށުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ކަންބޮޑުވުންތައް ދިރާސާ ކޮށް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަ އެވެ. މިރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 65 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

މިމައްސަލައަކީ ކ. ގުޅިފަޅުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮމަރޝަލް ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ބިން އުފެއްދުމަށް އެފަޅު ހިއްކަން ފެށުމާއެކު، އެސަރަހައްދުގެ މޫދުގެ ވެއްޓަށް އަސަރު ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ގިނަ ބަޔަކު ފާޅުކުރަން ފެށުމުން އެކަން މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން ބަލަންފެށި މައްސަލައެކެވެ. އެގޮތުން 01 ޖޫންގައި މިމައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގައި މިހާރުން މިހާރަށް 9 ކަމެއް ކުރުމަށް ލަފާދީފައިވެ އެވެ.

އޭގެތެރެއިން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިމަޝްރޫޢަކީ ތިމާވެއްޓަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް އަންނާނެ މަޝްރޫޢަކަށް ވެފައި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަގީގީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮސްޓް ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެލިފައިވުމާއެކު، މަޝްރޫޢުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮސްޓް އިތުރަށް ޖަސްޓިފައި ކުރުމުގައި މަޝްރޫޢުގެ ސޯޝަލް އަދި އިކޮނޮމިކް ބެނިފިޓް އިތުރުވެގެން ދިޔުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެއަކީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނަކަށްވެފައި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އުފެއްދިދާނެ ގޮތެއްގައި އޮތް ސަރަހައްދަކަށް ގުޅިފަޅު ވުމާއެކު ހަމައެކަނި އިގްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ސަރަހައްދު ޚާއްސަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ހިއްކާ ބިމުގެ 15 އިންސައްތަ ހަމަޖައްސައި، މީގެތެރެއިން ސޯޝަލް ހައުސިންގ އަށް މަދުވެގެން 6000 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ވާވަރުގެ ބިން ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ މިހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު އުޝާމް ވަނީ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ އެވެ. އެއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ގުޅިފަޅުން ހިއްކާ ބިމުން މަދުވެގެން 30 ޕަސެންޓު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ހަމަޖައްސައި، އެ ބިމުގައި ރެޒިޑެންޝަލް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި، އެ ޒޯނަށް ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ ތެރެއިންް މަދުވެގެން 8000 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ވާވަރުގެ ބިން ސޯޝަލް ހައުސިން އަށް އެކަށައެޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް އުޝާމް ހުށަހެޅުއްވި މިއިސްލާހު ފާސްވެފައެއްނުވެ އެވެ. މިއިސްލާހު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 6 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 58 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ލަފާދީފައިވާ އެހެން ކަންކަމަށް ބަލާލާއިރު ގުޅިފަޅު ބަނދަރު މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އީއައިއޭ ރިޕޯޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އޭގެއިތުރުންވެސް އެހާލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އީޕީއޭއިން އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަންގާ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމައަށް މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތުން އަޅަމުން ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ. އަދި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން ޚަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި މަޝްރޫޢުގެ އީއައިއޭ ކޮންސަލްޓަންޓާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން ހައްލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ވިލިގިނލި ފަރާއި، ހެންހާސް ޕްލޭސް މޮނިޓަރކުރުން ޚަރުދަނާކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއްފަހަރު ކިސަޑުގެ އަސަރު އެސަރަހައްދުތަކަށް ކުރަމުންދާ ގޮތް ބަލާ، ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ އާންމު ކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އީޕީއޭއިން ތައްޔާރުކޮށް އެރިޕޯޓް އާންމުކުރުމާއި އެރިޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްވެސް ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ފުޓް ޕްރިންޓުގައި ހުރި ދިރޭ މުރަކަ ރައްކާތެރި އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ޚަރުދަނާ ކުރުމާއި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ހާމަކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ބޮޑު ދިޔައިގައި އަދި މޫސުން ގޯސް ވަގިތުތަކުގައި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށްވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޖަހާފައިވާ ބަންޑުގެ އުސްމިން، ބޮޑު ދިޔައިގައި ފެނުން މައްޗަށް ހުންނަ މިންވަރަށްވުރެ އުސްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ.

މަޝްރޫޢާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލަފާދީފައިވާއިރު މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތްނަމަ އެކަން ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަގޮތެއް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި އީޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާ އެކަންކަމަށް އަވަހަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮމިޓީން ވަނީ ކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުމުގައި ކުރިމަތިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ގަވަރނަންސް ޚަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުމަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކެއްވެސް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.