ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްއިން މާލޭގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
 
3 އޭޓީއެމް ހިމެނޭ
ކ. މާލެ |
މި އޭޓީއެމް ސެންޓަރު ހުންނަނީ މ.ސްޓަރ ކްލައުޑް (ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ) އިމާރާތުގައި
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި އޭޓީއެމް ސެންޓަރު ހުންނަނީ މ.ސްޓަރ ކްލައުޑް (ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ) އިމާރާތުގައެވެ. މި ސެންޓަރުގައި އެންމެ ޒަމާނީ އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ 3 އޭޓީއެމް ހިމެނެއެވެ. އަދި މި އޭޓީއެމްތައް މެދުވެރިކޮށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ނެގުމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ޗެކް ޖަމާކުރުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމާއި ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ މި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިންގ ވިއުގަ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން ގާއިމްކުރެވުނު އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ކަމަށެވެ. ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ބްރާންޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭނުން ވަގުތެއްގައި ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ހޯދޭނެ ކަމަށް ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާފައިވާ އޭޓީއެމް ސެންޓަރު

ބީއެމްއެލް އިން މި އޭޓީއެމް ހުޅުވާފައިވާއިރު ބީއެމްއެލްގެ އެޓީއެމް މެޝިންތަކުގައި ކާޑު ބޭނުންކުރަމުން އައި ގޮތް އަނެއްކާވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިހާރު ކުރިން ޓްރާންސެކްޝަން ނިމެންދެން މެޝިނުގައި ކާޑު ބާއްވަންޖެހުނަސް، އެ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގޭނީ މެޝިނުން ކާޑު ނެގުމުން ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަނދާން ނެތި މެޝިނުގައި ކާޑު ބާއްވާފައި ދެވުން އިތުރުވުމުން، އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު 20 އަތޮޅުގައި 38 ބްރާންޗް، 55 ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ، 116 އޭޓީއެމް، 277 ކޭޝް އޭޖެންޓުންގެ އިތުރުން އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved