raajjemv logo
ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ މުހިއްމު ހަތަރު ކަމެއް
ދޫކޮށްލައިގެން ފަރުޖައްސައި ނުލެވޭނެ މުހިއްމު ހަތަރު ކަމެއް
 
ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ޞާލަވާތް ކިޔެވުމަކީވެސް ޛިކުރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް
 
ޛިކުރު ކުރުމަކީ ﷲގެ ނަންފުޅު ގަތުން
ޝެއިޚް ހުސެއިން ރަޝީދު އަހުމަދު
6,857
ކ. މާލެ |
25 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 13:22
މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަކި ފަރާތެއްގެ އަޅުންނެވެ. އަމިއްލަ އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތެވެ. މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއާ ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19 އަކީ އޭގެ ކުޑަކުޑަ ހެއްކެކެވެ. އެފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދެވުމަށްފަހު ބަލަހައްޓަވައި ގެންގުޅުއްވައި ދިމާވާހައި ކަމެއްގައި އެހީތެރިވެ މަގުފަހި ކޮށްދެއްވައި ހައްދަވައެވެ. މަޔަކު ދަރިއަކު ދެކެ ލޯބިވާ މިންވަރަށް ވުރެން ބޮޑަށް އެފަރާތުން އެޅުގަނޑުމެންނަށް ލޯބި ދެއްވައެވެ. އަޅާލައްވައެވެ. ކިތަންމެ އުރެދުނަސް އަޅާލައްވަނީއެވެ. އާދެ، އެއީ ކަށަކުޅަދުންވަންތަ ދީލަތިވަންތަ އޯގާވަންތަ އެއްކައުވަންތަ މާތް ﷲ އެވެ.

ވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުމެ އެއިލާހު ހަނދުމަކޮށް ޛިކުރު ކުރަންޖެހެއެވެ. ދެއްވަމުންދާ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ. ތިމާމެންގެ މުހުތާދު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ދުޢާ ދަންނަވަންޖެހެއެވެ. ތިމާމެންނަށް ދުނިޔެމަތިން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތަށް އެދި އިސްތިޣުފާރު ކުރަންޖެހެއެވެ. އޭރުން ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރި ވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ހަތަރުކަމަކީ މިބުނެވުނު ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހައްލެވެ. އެހެންކަމުން މިހަތަރު ކަންތަކުގެ މަތީ ދެމިތިބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. މާތް ﷲ އަޅުގަނޑަށާއި ތިޔަ އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ! އާމީން!

1- ޛިކުރު ކުރުން

ޛިކުރު ކުރުމަކީ ﷲގެ ނަންފުޅު ގަތުމެވެ. އެއިލާހު ހަނދުމަ ކުޅައުމެވެ. އެއިލާހަށް ޙަމްދު ކުޅައުމެވެ. ހަމައެހެންމެ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ޞާލަވާތް ކިޔެވުމަކީވެސް ޛިކުރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. [فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ] މާނައީ: ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ތިމަން އިލާހު ހަނދުމަކޮށް އުޅޭށެވެ. ތިމަން އިލާހު ތިޔަބައިމީހުންގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވުމާއި ރަޙްމަތުގެ ނަޒަރުން ބައްލަވައި ވޮޑިގަތުމުގައި އަދި ދަންނާށެވެ! ހިލާ ތިމަން އިލާހުގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ނާޝުކުރީވެ ނުގަންނާށެވެ. (ބަޤަރާ: 152)

2- ޝުކުރު ކުރުން

ޝުކުރު ކުރުމަކީ ހެވެއް ނުވަތަ ނިޢުމަތެއް ނުވަތަ ތިމާ އުފާވެރިވާ ކޮންމެ ކަމެއް މެދުވެރިވާ ހިނދު އެންމެ ފުރަތަމަ އަވަހަށް ﷲ އަށް ޝުކުރު ދެއްނެވުމަށެވެ. އެއިލާހަށް ޙަމްދު ކުރުމެވެ. އެއަށް އެކަމެއް މެދުވެރިވުމުގައި ސަަބަބަކަށްވީ ފަރާތަށް ވެސް ޝުކުރުވެރިވުމެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރަށްވާފައި ވެއެވެ. [لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ] މާނައީ: ތިޔަބައިމީހުން شكر ކޮށްފިނަމަ، ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާހުށީމެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން (شكر ނުކޮށް) كافر ވެއްޖެނަމަ (ދަންނާށެވެ!) ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ عذاب ގަދަފަދަވެގެންވާކަން ކަށަވަރެވެ. (އިބްރާހީމް:07)

ތިމާގެ ދުލުން ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް އަންނާނީ އޭގައި ޢަމަލީ ސިފަ ޖެއްސުމެވެ. ﷲގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންތެރި ވުމާއެކު ނަހީތަކާ ދުރުހެލިވާނެއެވެ.

3- ދުޢާ ކުރުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. [وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ ] މާނައީ: އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިމަން އިލާހަށް އަޅުވެތިވެ ތިބެ ޝުކުރުވެރިކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ދުޢާ ދަންނަވާށެވެ! ތިމަން އިލާހު ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބައްލަވައި ވޮޑިގަންނަވަމެވެ. އަދި ރަޙްމަތުގެ ބެއްލެވުމަކުން ބައްލަވައި ވޮޑިގަތުމާއެކު ތިޔަބައިމީހުންގެ ފާފަފު ފުއްސަވައި ދުޢާ ޤަބޫލު ކުރަށްވާހުށީމެވެ. ދެންނެވުމާއި މުރާދުތައް ފުއްދަވައި ދެއްވާހުށީމެވެ. (އަންފާލު: 33)

4- އިސްތިޣްފާރު ކުރުން

އިސްތިޣްފާރު ކުރުމަކީ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދެންނެވުމެވެ. ތައުބާވުމެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން [أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ] މިފަދައިން ކިއުމެވެ. ނުވަތަ [أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ] މިފަދައިން ކިއުމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެއިރު ކޮންމެ އިރަކު 100 ފަހަރު އިސްތިޣްފާރު ކޮށްލުމަކީ ވަރަށް މާތް ކަމެކެވެ. އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުއްނަތެއް މެއެވެ. އިސްތިޣްފާރު ކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަ މީހަކަށް ކޯފާއެއް ޢަޛާބެއް އައުމަކީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. [وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] މާނައީ: މުސްލިމުން ﷲގެ ޙަޟުރަތުގައި އިސްތިޣްފާރުކޮށް އުޅޭހައި ހިނދަކު މާތް ﷲގެ ޙަޟުރަތުން އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޢަޛާބެއް ނާންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް