ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 17:37
ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް ވަނީ ހަ ދުވަސް ޖަހާފައި
ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދަށް ވަނީ ހަ ދުވަސް ޖަހާފައި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި
 
ގާސިމްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއް ކުރޭ
 
ހައިކޯޓުގައި އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު
 
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ދަށު ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ.

 

ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ. އެ އަމުރުގެ ދަށުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ހާއިރު ފުލުހުން ވަނީ ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދޫއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޯޓުން ވަނީ ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހާފަ އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުކޮށްފައި ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ވޯޓް ނެގުމަށް އެޖެންޑާކޮށް ވަގުތު ކައިވެރިވެފައިވަނިކޮށް، ގާސިމް ބޭނުންފުޅުވާ ވަކި ގޮތަކަށް އެ ވޯޓް އަނބުރާލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިއްވުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގަވާފައިވާ ތުހުމަތު ކުރެވޭތީއާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ނަގަން އުޅޭ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީއާއި، ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ފަދަ އަމަލުތަކެއް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ، މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހެކި ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ފެންނާތީއާއި އަދި މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ގާސިމްގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ތަހުގީގަށް ފެންނާތީ ކަމަށް އަމުރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ގާސިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، މުއްދަތު މަޖިލީހާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ގާސިމްއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައަކީ ގާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައެއް ނޫންކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

 

ހިސާން ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ އަތުގައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތްއިރު ހެއްކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވާ އަދި ހެކި ފޮރުވާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތްކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ފުލުހުން ބުނާ ކަންތައްތަކާ އަދި ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި ހަވާލާދޭ ގާނޫނުގެ މާއްދާތަކާ ދިމާ ނުވާ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ހިސާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ހުށަހެޅި އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓް ފިޔަވައި ގާސިމްއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުން ވަނީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހެކި ހޯދުމަށް ކަމަށް ފުލުހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެކި ހޯދައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަނޑިޔާރު ފުލުހުންނަށް އެންގި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޚިލާފަށް ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ހުށަހަޅަން އުޅޭތީ އެކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި މެންބަރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް