ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 16:44
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ގޫގުލް
ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވުން
ކުޑަ ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލަ ބަލާނަން: ހެލްތު
 
އާއިލާއިން ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ، އެކަމަކުވެސް އެމައްސަލަ ރިވިއު ކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި
 
ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތިއްޔާ އެކަންވެސް އޮޅުންފިލުވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި
 
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަ ރިވިއު ކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނިކޮށް ފްލައިޓް ތެރޭގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވި ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް އެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު އާދިއްތަ ދުވަހު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ހދ. ކުމުންދޫ، އަރާއިރު، އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ އާދަމް އާސިފް ހަސަން މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނެގުމަށްފަހު ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަ "ރިވިއު" ކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު، ޝައްކުކުރެވޭ ނުވަތަ އިހުމާލުގެ ކަމެއް ނުވަތަ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއްވާނަމަ އެކަން އޮޅުން ފިލުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާރޕޯޓުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 19:25 ގައި ފްލައިޓް ނައްޓާލިތާ ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ އެކުއްޖާގެ ވިންދު ހުއްޓުމާ ގުޅިގެން، އެ ފްލައިޓް އަނބުރާ ހަނިމާދޫ އެއާރޕޯޓަށް ޖައްސާ، ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

އެކުއްޖާގެ އާއިލާއިން ބުނީ އެކުއްޖާ ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ކުއްޖާގެ މާބޮޑު ބައްޔެއް ހުރެގެން ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ރޯގާ އުޅޭތީއާއި އެކުއްޖާ ކުޑަކޮށް ހުން ވައްތަރުވެގެން ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާލީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯޑުގައި ފަރުވަ ދިނުމަށްފަހު، ފަހުން އައިސީޔޫގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާދިންއިރު، އާއިލާއަށް އެކުއްޖާ ދައްކާލާފަ ވެސް ނުވާކަމަށް އެކުއްޖާގެ މަންމަ އައިމިނަތު އާދަމް ބުންޏެވެ.

މީގެއިތުރުން އެކުއްޖާ ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލިއިރު ދިން ލިޔުމުގައި، އެކުއްޖާއަކީ ތެލެސީމިއާ ކުއްޖެ ކަމަށާއި ބްލަޑް ކެންސަރު ހުރި ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ.

ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ދެކޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މައުލޫމާތު އާއިލާ އަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އާއިލާ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް