ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 04:25
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: ރާއްޖޭގެ ހާލަތާމެދު ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައި
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: ރާއްޖޭގެ ހާލަތާމެދު ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައި
ގޫގުލް
އެމެރިކާ
އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ބަންދުކޮށް ބިރު ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާއިން އަންގައިފި
 
އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް އިހްތިރާމް ކުރެވޭ މިންވަރު ކައިރިން ބަލަމުން ގެންދާނަން
 
މިިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަން ޖެހޭ
 
އެމެރިކާ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާން ދިވެހިބަހުންވެސް ވަނީ ނެރެފައި

ބަންދު ކުރުމާއި ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލާ އެކަމުން އެއްކިބާވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެމްެރިކާ ސަރުކާރުން މިހެން ބުނީ އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޙާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސިބަހުންނާއި ދިވެހިބަހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މާނަވީ ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވިޔަ ދިނުމަކީ ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަން ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު، ކެނެޑާ، ނޯވޭ، ސްވިޒަރލޭންޑް އަދި އެމެރިކާގެ އެމްބަސީތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރާ ކަމަށެވެ.

އެއެމްބަސީން ބުނީ ބަންދު ކުރެވުމާއި ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލްތަކުން އެއްކިބާވެވި، މިިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިމެނޭހެން އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސަރުކާރުން އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް އެބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއެމްބަސީން ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ މިނިވަންކަމަށް އިހްތިރާމް ކުރެވޭ މިންވަރު ކައިރިން ބަލަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް މިފަދަ ޙައްޤުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ މިންވަރުވެސް ބަލަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އެމްބަސީން މިފަދަ ގޮތަކަށް ބަޔާން ނެރެފައި މިވަނީ ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ނަޝީދު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނިކޮށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމުގެ ކުލަވަރުތައް ފެންނަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް