ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:13
ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް - އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ޤާނޫނައި ހިލާފަށްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނޭ
ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް - އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ޤާނޫނައި ހިލާފަށްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނޭ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ޤާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އިމްތިޔާޒްގެ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް:ޝާހިދު
 
ޤާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޕީޖީގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނޯންނާނެކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނި
 
ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެ ކޯޓްގައި އެދޭނީ އެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށެހެޅުމުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 


ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރަކަށް ވެސް ހުންނެވި ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މެމްބަރަކު ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަހްގީގަށް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެންޖެހޭނީ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ކަމަށާއި ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އިމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. 

 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ހިފިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރައްވާނީ ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ކޯޓެއްގެ ކޯޓު އަމުރަކަށެވެ. އަދި މިފަދަ އަމުރަކަށް އެ ކޯޓްގައި އެދޭނީ އެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށެހެޅުމުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ކޯޓްގައި އެދޭނީ އެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށެހެޅުމުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ޤާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި އެ އޮފީހުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރުތަކުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން ވަކާލާތުކުރަމުންގެންދަނީ މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި އެކަނި ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ހައި ކޯޓު މަރުހަލާއިން ފެށިގެން މަތީ މަރުހަލާތަކުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރަމުންގެންދާކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"ތިޔަ މައްސަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ދައުރެއް ނޯންނާނެ." ޤާސިމް ހައްޔަރުކުުރުމަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގައި ޕީޖި އޮފީހުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ހިމެނިފައިވާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

 

ޖުމްހޫރީ ޕާތީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި ޤާސިމްގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފަިއވާއިރު، ކޯޓުން ވަނީ ޤާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހެކި ހޯދުމަށް 6 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއްޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް