އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޢާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020

ޢާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020: އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން

  • ބިލުގެ ނަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި
  • ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚާއްސަ އެލަވަންސްގެ ވާހަކަ ހިމަނަން ޖެހޭ: ސަލީމް
  • އެންމެންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އެކު ޚިދުމަތްދެވެން ޖެހޭނެކަން ބިލުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 17 ޖޫން 2020 | ބުދަ 13:33 | 3,207

ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ - ރާއްޖެއެމްވީ

"ޢާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020"29 މޭ 2020 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ހިސާބުން ފެށިގެން ބިލަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން، ބިލު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި މި ބިލަށް ގެންނަން ޖެހޭ ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ބިލުގެ ނަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ

ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެމްބަރުން ވަނީ ބިލުގައި ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ބިލުގެ ނަމާއި ބިލުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި ދިމާނުވާކަމެވެ.

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވީ މި ބިލަށް "އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020" މި ނަން ދެވިފައިވާތީ، ފަހުމު ކުރެވެނީ އެއީ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރެވޭ ގޮތާއި ގުޅިގެން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ބިލެއް ގޮތަށް ކަމަށެވެ. މެމްބަރު ވަނީ އޭގެ ބަދަލުގައި "ކޮވިޑް 2020" މި ނަން ބިލަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބިލަށް މިކިޔަނީ "އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލް 2020". މިހެން ކީމަ ހީވާ ކަހަލަ، އަޅުގަނޑަށް ފަހުމްވީ އަނެއްކާވެސް، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ، އިއުލާނުކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދުގައި އޮތް ބިލެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ ސުރުހީވެސް އަޅުގަނޑަށް ކަމަކު ނުދޭ. މިސާލަކަށް ލިޔެވިދާނެ "ކޮވިޑް 2020" މިގޮތަށް.

~ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

މެމްބަރުގެ މި ހިޔާލުފުޅަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ތާއީދު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ މި ބިލުގެ ނަމާއި ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ދިމާ ނުވާ ކަމަށެވެ. ބިލުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ސަލީމް ވިދާޅުވީ "ކޮވިޑް-19ގެ ބިލް" ނުވަތަ "ކޮވިޑް-19ގެ ޚާއްސަ ބިލު" މި ނަމަށް ބިލުގެ ނަން ބަދަލު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވި ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ މިއީ ވަގުތީ ބިލެއް، ނުވަތަ 'ސަންސެޓް' ބިލަކަށް ވުމުންވެސް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ މާ ލަހުން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މުސްތަގުބަލަށް ފަރުމާ ކުރުން މުހިއްމު ބިލަކަށް މި ބިލު ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚާއްސަ އެލަވަންސްގެ ވާހަކަ ހިމަނަން ޖެހޭ

ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚާއްސަ އެލަވަންސްގެ ވާހަކަ ބިލުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި ހާލަތުގައި އެފަރާތްތަކުން ކުރި ޚިދުމަތުގެ އަގުނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، ރަމްޒީ ގޮތުން ކޮންމެހެންވެސް ބިލުގައި އެކަން ހިމެނުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަން ބިލުގައި އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ބިލުގައި ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގައި އަދި އޭގެ އިތުރުން ޕްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރި ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް މި ހާލަތުގައި ދެވޭނެ ޚާއްސަ އިނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސް ތަކުގެ ވާހަކަތަކެއް. ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ހަގީގަތުގައި އެކުރީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއްވެސް ނުކުރަން މިގޮތަށް ދެވޭ އެލަވަންސަކުން ނުވަތަ ފައިސާ ގެ އިނާޔަތަކުން ފްރޮންޓްލައިންގައި ނުވަތަ ކުރީ ސަފުގައި މި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކުން އެއަދާ ކުރި ޚިދުމަތުގެ އަގު ދެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ރަމްޒީ ގޮތުން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފަދަ ބިލެއް ފަރުމާ ކުރާއިރު އެވާހަކަ މި ބިލުގައި އޮތުން އެއީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.

~ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

އެންމެންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އެކު ޚިދުމަތްދެވެން ޖެހޭނެކަން ބިލުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ

މީގެ އިތުރުން މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި ދޭސީންނާއި ބިދޭސީންނަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބިލުގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުރި ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވީނަމަވެސް ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަން ހިމަނަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެ ހަމަހަމަކަން ބިލަކުން މާބޮޑަކަށް ފާހަގަނުވާ ކަމަށެވެ. އީވާ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކާއި އެކުކަން ބިލުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ވިދާޅުވިހެން ގާނޫނަކުން އެކަން އެހާ ބޮޑަކަށް ރިފްލެކްޓެއް ނުވޭ. އެ ހަމަހަމަކަން ބޭރު މީހެއް ވިޔަސް، ދިވެއްސެއް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެންޏާ އެ ހަމަހަމަކާއި އެކީގައިކަން ކަންކޮށްދޭން ޖެހޭނީ މި ގާނޫނުގައި ރިފްލެކްޓް ވާން އަޅުގަނޑު ބޭނުން.

~ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

ނުދައްކާ އޮތް ކުލި، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތައް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ކަން ބިލަށް އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ

ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނުން ދެ މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއް ނުދީ ނުނެރެވޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ނޯޓިސް ދީފައި އޮންނަ މުއްދަތުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ދެމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ގެއިން ނެރެވިގެން ނުވާނެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ބިލުގައި ހިމަނަން ޖެހޭކަމަށް މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު މިހާލަތާއި ގުޅިގެން ކުލި ނުދެއްކިވާނަމަ، އެ ފައިސާ ފަހުންނަމަވެސް، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތައް ލިބޭނެ ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭކަން ވެސް މެމްބަރުންވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް މެމްބަރުން ވަނީ ތަޅުމުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މި ބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.