އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މަގޭ ރިޕޯޓު

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 ފެނުނުތާ 100 ދުވަސް: ކުރެވުނީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް

  • ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމުގެ ކުރިން ދިޔައީ ބައިނަލްއަގްވަމީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ލަފާ ގާތުން އަޑުއަހަމުން
  • އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު ހިސާބުން، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރި
  • ކޭސްތައް ވަނީ މިހާރު ފުރަތަމަ ދުވަހާ އަޅާކިޔާއިރު ބޮޑުތަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި

ކ. މާލެ | 15 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 16:35 | 3,937

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހަރުކަށި ފުރަބަންދުގެ ދުވަސްވަރު މަގުމަތުން ނަގާފައިވާ މަންޒަރެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ނުރައްކާތެރި އާ ވައިރަހެއް ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކު ބަލިޖެހިގެން މަރުވަމުންދާކަމުގެ ހަބަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާތަކުގެ ފަލަސުރުހީތަކެއް އެރިއެވެ. ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ފެނިގެން ދިޔައިރު، ގޮތްނޭނގޭ ވައިރަހަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދު ފުނޑުފުނޑުވެ، ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓުވެ އެތައް ބަޔެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނެވެ.

އެއިރުއްސުރެން ރާއްޖެއިން އައީ މިކަމަށް ވެވެން އޮތް ތައްޔާރީއެއް ވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުކަތާ ވަރަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެދާނެކަމުގެ ބިރާއިއެކު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ފެތުރިފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ގެނުވީ މާރޗް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ށް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި ހަބަރާއި އެކުގައެވެ. ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން ފެނުނު ކޭސްއާއި ގުޅިގެން ކުރިން އަޅާފައިވާ ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ބަދަލުވަމުންދިޔަ ހާލަތާ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއެވެ.

ކޮވިޑް-19އަށް ރާއްޖެއިން 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކުރިތާ މާގިނައިރުތަކެއްނުވެ މުލީއާގޭގައި ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެއްވީ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މި ޚަބަރު ގެނެސްދެއްވައި، ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުނުވެ، ސަރުކާރުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެން ރައީސް ގެންދެވީ ދެން އަޅުއްވަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ގައުމީ ޓާސްކް ފޯހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވަމުންނެވެ.

ނަމެވެސް އެ ދުވަހު އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން ކޭސް ނުފެނުމެވެ. ސަރުކާރުން އައީ އެންމެ ވޯރސްޓް ކޭސް ސިނޭރިއޯއަށް ތައްޔާރުވެ މާލެސިޓީން ބަލި ފެނިދާނެކަމަށް ބަލައި، ރައްކާތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްއެއް ފެނުނުތާ 39 ދުވަސް ފަހުން، އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެސިޓީން ކޭސްއެއް ފެނުނެވެ. ހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުމާއި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ އެ ދުވަހުގެ ފެނިގެން ދިޔަ މަންޒަރުތަކަކީ އެއްވެސް ބަޔަކު ހަނދާނުން ފިލައިގެން ދާނެ މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ.

މާލެ ސަރަޙައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ކުރިން ފެނުނީ ފިހާރަތަކާއި ކަބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަން ތޮއްޖެހުނު މަންޒަރެވެ. މުޅި މާލެ ހަލަބޮލިވެގެން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިހިތްދަތި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިއްވަރު ދެއްވަމުން ރައީސް ނުހަނު އަސަރާއި ބަލާޢަތްތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގެ ހާލަތުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންގޮސް ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިގެންދިޔައީ ފެންކަޅިވެ، ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އުޅުނު މަންޒަރެވެ. އޭރު ދައްކަވަމުން ގެންދެވީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހިތްދަތި ދަނޑިވަޅުގެ ވާހަކައެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކެތްތެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ރައީސް ދެއްކެވީ ފެންކަޅިވެ އިންނަވައިގެންނެވެ. މާލެއިން ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމާއި މާލެ ސިޓީ 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން ކުރިއެވެ. ސިއްހީ މާހިރުންނާއި، ގައުމީ ދިފާއި ބާރާއި ފުލުހުންނާއި ދަރުމަވެރިންނާއި މީޑިއާތަކާއި ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ތެދުވެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ވެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ވުމަށް ތެދުވިއެވެ. ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުތުރުވަމުން ދިޔައިރު، އުންމީދު ފަނޑުވަމުން އައި ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ފުރާނަ އަތް މައްޗަށް ލައި އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުން ދިޔައީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހާލަތާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް، ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލިއެވެ. އިގްތިސާދު ނާޒުކު ހާލަތައް ވެއްޓި، ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެ އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނެވެ. އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތި މަގުމަތިވެ ހާލުގައި ޖެހުނު އެތައް ފަރާތެއް އެބަތިއްބެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހުނު ކަންތައްތަކެވެ. އެ ވާހަކަތަކުގެ ތަފްސީލަށް އިތުރަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި މިއަދަކީ ރާއްޖެއިން ބަލި ފެނުނުތާ 100 ދުވަސް ވީ ދުވަހެވެ. އެއީ މާޒީގައި ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހުނު ކަންތައްތަކެވެ.

100 ދުވަސް ވީއިރު، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވެ، އެއްބާރުލުމާއި އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީ ތަކެއް ހޯދިއްޖެއެވެ. ފުރަބަންދުގެ ހާލަތު ދެމިއޮތް ނަމެވެސް ބޮޑެތި ލުއިތަކާއި އެކު ބޭރަށް ނުކުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފަ އެވެ. މިއަދު ހިން ދެމިލައިގެން، ސާފު ޖައްވެއްގައި ނޭވައެއް ލާން ބޭރަށް ނުކުމެވުނީ، ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން ކަމާއިމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.