ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 02:02
ގާސިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ގާސިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމް
ގާސިމްއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއް ނެތް، ބަންދުގެ އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން: ވަކީލުން
 
ގާސިމް އިބްރާހީމް މިހާރު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިތަން ނޫން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ފަނޑިޔާރު އެންގެވި
 
އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓް ފިޔަވައި އިތުރު ހެއްކެއް ނެތް
 
ހަ ދުވަސްތެރޭގައި ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައިވާއިރު ގާސިމްއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ގާސިމް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރާނެ ކަމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހީމް ހަ ދުވަހަށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މުއްދަތު ޖެހިގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ގާސިމްއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައަކީ ގާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައެއް ނޫންކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ އަތުގައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތްއިރު ހެއްކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވާ އަދި ހެކި ފޮރުވާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތްކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ފުލުހުން ވިދާޅުވާ ކަންތައްތަކާ އަދި ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ހަވާލާދޭ ގާނޫނުގެ މާއްދާތަކާ ދިމާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކި ނައްތާލާ އަދި ހެއްކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވާފާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ކޯޓުގައި ބުނިއިރު އެފަދަ ކަމެއް ކުރެއްވުމަށް މިހާތަނަށް ގާސިމް މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރަައްވަން އުޅުއްވިކަން ފުލުހުން އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް ފަނޑިޔާރު  އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހީ ފުލުހުން ހުށަހެޅި އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި ގާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ހެކިތައް ފެންނާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފުލުހުން ބުނި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ހުށަހެޅި އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓް ފިޔަވައި ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުން ވަނީ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހެކި ހޯދުމަށް ކަމަށް ފުލުހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެކި ހޯދާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަނޑިޔާރު ފުލުހުންނަށް އެންގި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަންދުގައި ގާސިމް ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަން ފުލުހުން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ގާސިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުން ވަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކި ނައްތާލާ ހެއްކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވަފާނެތީ އާއި، މުޖުތަމަޢުއަށް ނުރައްކާތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ގާސިމް ވާތީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި ގާސިމް ބަންދުގައިގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން ހުށަހެޅި ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ގާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓާއިރު އެ ބަހައްޓާ ތަނަކީ ވައިލިބޭ ތަނަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 01:38
ސުއްބެ
ފުލުހުން ބޭނުންވާ ހެކި ފުލުހުން ރު ހޯދާނެ، އަދި ގާސިމަށް ރެކެވޭކަށް ނޯންނާނެ. ޖަލުހުކުމް ވަނީ ލިޔެ ނިމިފައި. މިފަހަ ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅިއަށް ދާންޖެހޭނެ. ތަފާތު ތަޖުރިބާއަކަށް ވާނެ. ފަހަރުގައި ރައީސްކަން ނުލިބިގެން އުޅެނީ ޖަލުގޮޅީގެ ޝަރުތު ހަމަ ނުވާތީ ކަންނޭންގެ