އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެޗްޕީއޭއިން ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ

''ހުއްދަ އަށް އެދުނީ އުއްމީދު ކަނޑާލުމުން، ހުއްދަ ދިނީ ނިޔާވި ފަހުން''

  • އެޗްޕީއޭ އަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރޭ
  • ހުއްދަ ނުދިން ސަބަބު ލިޔުމުން ދެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނި
  • މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް މައްސަލަ ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 18:09 | 42,369

މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި އެމްބިއުލާންސެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި, މަރުބަލީ ގައި އޮތް މަންމައެއް ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ހުއްދަ އެދުމުން ހުއްދަ ދިނުން ލަސްވި މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ރާމިޒްގެ މަންމަ އަކީ މީގެ ކުރިން ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. އުމުރުން 88 އަހަރުގެ ރާމިޒްގެ މަންމަގެ ހާލު، ނިމިގެންދިޔަ ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ތެރޭގައި ގޯސްވެގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ފަރުވާ ދިނެވެ. ވެންޓިލޭޓަރުން ނެގުމަށް ފަހު ވޯޑުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ މަންމަގެ ހާލު ކުއްލި އަކަށް ގޯސްވެ ޑޮކްޓަރުން އުއްމީދު ކަނޑާލި އެވެ.

މަންމަ ދެކިލަން އައްޑޫ އަށް ދިޔުމަށް އެދި ރާމިޒްގެ އާއިލާއިން ފޮނުވި މެއިލް

މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރާމިޒް އޭނާގެ ކޮއްކޮ އާއި އެކު، މަންމަ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން އެދި ޖޫން މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އެޗްޕީއޭ އަށް މެއިލް އެއް ފޮނުވި އެވެ. ރާމިޒްގެ އުދާސްތައް ޓްވިޓަރ އަށް ބަންޑުންކޮށްލީ އެޗްޕީއޭއިން އިން އެ މެއިލް އަށް ދިން ޖަވާބާއި އެކު އެވެ.

ހަމަ އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެޗްްޕީއޭގެ ލީގަލް ޓީމުން ފޮނުވާފައިވާ މެއިލް ގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެއިން ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ފެނި ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރެމުންދާތީވެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ލީގަލް ޓީމުން ސިޓީއަށް ދިން ޖަވާބު

އަޅުގަނޑުމެން އެދުނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން މަންމަ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން އެދުމުން ރިޖެކްޓް ކޮށްލީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ނިކަމެތި ކޮށްލާފައި. އެއްވެސް ކަހަލަ އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ނެތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައްކުރީ.

~ މުހައްމަދު ރާމިޒް

އެޗްޕީއޭއިން ދިން ޖަވާބުގައި އެންމެ ތަފްސީލުކޮށް މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި ނުވާތީވެ ރާމިޒް ވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރަށް އެޑްރެސްކޮށް އިތުރު ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަ އެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލް

ސިޓީގެ ޖަވާބުގެ ބަދަލުގައި ރާމިޒް ބުނި ގޮތުގައި ގުޅުއްވީ އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅެކެވެ. ލިޔުމަކުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އެ ބޭފުޅާ އެކަމަށް އުޒުރުވެރިވި ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ރާމިޒް ބުންޏެވެ.

ހާމިދު ކިޔާ ބޭފުޅެއްް ގުޅުއްވީ. އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ، ސިޓީ އަށް ޖަވާބު ލިޔުމަކުން ދެއްވަން ދަތިކަމަށް. ޖަވާބު ދެވޭނީ އަނގަ ބަހުން ކަމަށް.

~ މުހައްމަދު ރާމިޒް

މަަރުބަލީގައި އޮތް މަންމަ ދެކިލަން ނުދެވި ހުއްޓާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ މަންމަ ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ. ހުއްދަ ދެވުން ލަސްވި ކަމަށްޓަކައި މާފަށް އެދެމުން މަންމަގެ މޫނު ބަލަން އައްޑޫ އަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދަ އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މެއިލަކުން ދީފަ އެވެ.

ރާމިޒް ސިފަކުރާ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، މަންމައާ އެކު އެއް ވޯޑެއްގައި އޮތް އެހެން މީހަކަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުއިރުވެސް މާލޭގައި ތިބި ރާމިޒްގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް އެ ހުއްދަ އެއް ނުދިނެވެ.

މަންމަ ނިޔާވުމުން ހުއްދަ ދިނީ އެކަމުން ރެކެންވެގެން. މިއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ނެތް ބައެއް. އެމީހުންގެ ވެސް އާއިލާ މީހަކަށް މި ފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން އެނގޭނީ ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތު

~ މުހައްމަދު ރާމިޒް

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީން ގުޅާލުމުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ވިދާޅުވީ، އެކަން ހިނގައި ދިޔަގޮތް ބެލުމަށް ފަހު ޖަވާބެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ރާމިޒްގެ އާއިލާ އަށް ހުއްދަ ލިބުން ލަސްވި ސަބަބު ހޯދަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުށައަޅާނެ ކަމަށް އެ އާއިލާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.