އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސިވިލް މުވައްޒިފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭ އު

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް!

  • ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ
  • ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރަށް ގިނައިރުތަކެއް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން
  • މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރަ ކުޑަ ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

ކ. މާލެ | 5 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 12:53 | 6,867

މިމައްސަލަ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ބެލުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި - ސަން އޮންލައިން

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅިގެން ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ އިން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މެއި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ސަރކިއުލަރގައި، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކައް ވަނި އަންގާފައެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރާއި އެކަން ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި، މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަން (އެމް.އެޗް.ޕީ.ޔޫ) ގުޅިގެން ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު، މި މައްސަލައަށް ޤާނޫނީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑު ޤުރުބާނީ އެއް ވަމުންދާ އެއްބަޔަކީ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކޮށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނީ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރަށް ގިނައިރުތަކެއް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. އެ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތާއި، މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ރިސްކަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ވެސް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދާ އުޖޫރައަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރަ ބޮޑު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބޭ އުޖޫރަ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަޒަންނުކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 17 މެއި 2020 ސަރކިއުލަރއިން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް އަންގާފައި ވަނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޚީލާފަށް ކަމަށް ފެންނާތީ، މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަން (އެފް.އެޗް.ޕީ.ޔޫ) ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައްސަލަ 4 ޖޫން ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން ބަޔާނުގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުން ހުރި މުހިންމު މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާތީ، އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލަކުރިއަށް ގެންގޮސް މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ވާނީ އެދިފަ އެވެ.

އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުން އެކުރަމުން ގެންދަނީ ޤައުމީ މުހިންމު ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމުގައި ވާތީ، އެ މުވައްޒަފުން މާޔޫސް ނުވާނެހެން، ޙައްޤުވާ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.