ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަ ސްޓިކަރ ޕެކެއް!
 
މިއަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
 
އުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ
 
ވައިބަރ އަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއް
ކ. މާލެ |
މި ސްޓިކަރ ޕެކް ކިއުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރެވޭނެ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ޚާއްޞަ "ވައިބާ ސްޓިކަރ ޕެކެއް" ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ތަޢާރަފު ކުރި ފުރަތަމަ ވައިބާ ސްޓިކަރ ޕެކް ކަމަށެވެ. އަދި ވައިބާ އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު، އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއްކަން ވެސް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޚާއްސަ މެސެޖުތަކާއެކު ތަޢާރަފު ކުރި މި ސްޓިކަރ ޕެކްގައި ހަކަތައާއި، ފެނާއި، ކުނިނޭޅުމުގެ އިތުރުން ތިމާވެށްޓާއި ގުޅޭ އެކި މެސެޖުތައް ލިއްބައިދޭ ސްޓިކަރތައް ހިމަނާފައި ވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ވައިބާ ސްޓިކަރ ޕެކް ބޭނުން ކުރުމަށް ޚާއްސަލިންކުނުވަތަ ކިއުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރެވޭނެކަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ދިމާވެފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގައި ސަބަބުން ގައިދުރުކުރުމާއި، ގިނަ ރައްޔިތުން ފުރަބަންދުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved