ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޓެރަރިޒަމްއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތްނިންމުން

ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތްނިންމާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  • ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކެވީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު
  • މި ބައްދަލުވުމަށް ފަންޑު ކޮށްފައިވަނީ އީޔޫގެ ފަރާތުން
  • މިއީ ޔޫއެންއޯޑީސީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެއް

ކ. މާލެ | 5 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 07:22 | 2,494

ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު - ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތްނިންމާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)އިން ބުނީ، މިއީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޓިވް މީޓިން އޮން ޓެއިލަރިންގ ދަ ޔޫއެން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓޫލް ކިޓް ފޮރ ޖަސްޓިސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމަށް ފަންޑުކޮށްފައި ވަނީ އީޔޫގެ ފަރާތުންކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ، މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ "ޔޫއެން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓޫލްކިޓް" ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފެތޭނެހެން އެކަށައެޅުމުގައި ޔޫއެންއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި، އަދި ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތްނިންމުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެއްކެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ނާއި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ (އެންސީޓީސީ) ގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭހެން 40 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ޓެރަރިޒަމް ޕްރިވެންޝަން ބްރާންޗް ގެ އެރިއާނާ ލެޕޮރޭ އަދި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރޭޓް (ސީޓެޑް) ގެ އެޑްރިއާ ޑި ލާންޑްރީ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.