ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:40
އިންޓަރނޭޝަނަލް މާޗަންޑައިސް ޓްރޭޑް ވާރކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި
އިންޓަރނޭޝަނަލް މާޗަންޑައިސް ޓްރޭޑް ވާރކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ކަސްޓަމްސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް މާޗަންޑައިސް ޓްރޭޑް ވާރކްޝޮޕް ނިމިއްޖެ
 
މިއީ ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއް
 
މި ވޯކްޝޮރޕްވަނީ ޖުމްލަ 26 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކޮށްފައި

ރީޖަނަލް ވާރކްޝޮޕް އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް މާޗެންޑައިސް ޓްރޭޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް - ސްޓްރެންތެނިންގ ޑާޓާ ކޮމްޕައިލޭޝަން އެންޑް އެނެލިޓިކަލް ކެޕޭސިޓީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ނިމިއްޖެ އެވެ.

 

މިއީ ޔުނައިޓެޑްނޭޝަންސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަން (ޔޫ.އެން.އެސް.ޑީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް ގުޅިގެން ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްތަދަކަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 

'ސްޓްރެންތެނިންގ ޑާޓާ ކޮމްޕައިލޭޝަން އެންޑް އެނެލިޓިކަލް ކެޕޭސިޓީ' މިޝިއާރުގެ ދަށުން ހިންގުނު މި ވޯކްޝޮރޕްވަނީ ޖުމްލަ 26 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިއެވެ.

 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި އިންޑިޔާގެ ޑައިރެކްޓްރޭޓް ޖެނަރަލް އޮފް ކޮމަރޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ( ޑީ.ޖީ.ސީ.އައި.އެސް ) އާއި، ސައުތު އެފްރިކާގެ ސައުތު އެފްރިކަން ރެވެނިއު ސާރވިސް (އެސް.އޭ.އާރު.އެސް)ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއެވެ.

 

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަދި މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕް މަންޓްގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ 21 ބައިވެރިންނެއެވެ.

 

 

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އައި.އެމް.ޓީ.އެސް ގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމެވެ. މިގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސަސެކްސް ތަޖުރިބާކާރު ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓްރޭޑް ސިފްޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް