ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލު ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފި

  • އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭ
  • މިހާލަތުގައި ޚަރަދުކުރާނެ ބަޖެޓެއް އޮންނަންޖެހޭ
  • ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިދޭ

ކ. މާލެ | 4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 10:41 | 5,946

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު: އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވޭ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި، ގެޒެޓުކޮށްފި އެވެ.

މި ގަވާއިދަކީ އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 94 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ މަގްސަދަކީ، އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިވާވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ފުރާނަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، އެ ހާލަތުގައި ނެރޭނެ އަމުރުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން، މި ގަވާއިދުގައި، އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި، އަމުރުތައް ނެރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް އަދި އަމުރުތަކަށް ތަބާވުމާއި، އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމާގުޅޭ ގިނަ ކަންކަން ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން، ކަރަންޓީން ކުރުން ނުވަތަ އެކަހެރި ކުރުމާގުޅޭ ކަންކަމާއި ވެކްސިން ދިނުމާގުޅޭ ކަންކަމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައްވެސް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެއްވެ އުޅުން މަނާކުރުމާއި، މީހުން ވަކިތަނަކަށް ދިއުން މަނާކުރުމާއި ދަތުރު ފަތުރުކުރުން މަނާކުރުން ނުވަތަ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާގުޅޭ ކަންކަންވެސް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނުރުހުމުގައި ފަރުވާދިނުން ބަޔާންކުރާ، މިގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ، މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން، ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ބަލި ފަތުރާ ވަސީލަތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ 'އެގްޒެމިން' ކުރުމުގައި، އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ 'އެގްޒެމިން' ކުރުމަކީ، ނުވަތަ ސާމްޕަލް ނެގުމަކީ، ނުވަތަ ފަރުވާ ދިނުމަކީ އޭނާއާމެދު މާރާމާރީ ހިންގުންކަމަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުންކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ކޯޓު އަމުރުތަކަށް އެދުމާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްގައި ކޯޓު އަމުރުތަކާ ނުލައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަންތަނަށް ނުވަތަ އާންމު ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން، ނޭޝަނަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނެއް މި ގަވާއިދާ އަމަލު ކުރަންފަށާތާ 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަކުލަވާލަން ޖެހޭއިރު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޚަރަދުކުރާނެ ބަޖެޓެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ވެސް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ނުރައްކާ މިންވަރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގައިވެސް ދަނީ މި ވައިރަސް ފެތުރެމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން، މިދިއަ މާރޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މުޅި ރާއްޖެއަށް އިއުލާނު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ ފުރަބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 1850 މީހުންނެވެ. މިބަލީގައި 7 މީހަކު މަރުވެފައި ވާއިރު، 644 މީހަކު ރަނގަޅު ވެފައިވެސް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.